ตารางการศึกษาภาพรวม จังหวัดเชียงราย

103

โรงเรียน
ตาราง
สพป.ชร.1
103
สพป.ชร.2
0
สพป.ชร.3
0
สพป.ชร.4
0
สพม.ชร.
0
19,670
นักเรียน
ตาราง
สพป.ชร.1
19,670
สพป.ชร.2
0
สพป.ชร.3
0
สพป.ชร.4
0
สพม.ชร.
0
1,127
ห้องเรียน
ตาราง
สพป.ชร.1
1,127
สพป.ชร.2
0
สพป.ชร.3
0
สพป.ชร.4
0
สพม.ชร.
0
นร. : ห้องเรียน
17:1
ตาราง
สพป.ชร.1
17:1
สพป.ชร.2
0:1
สพป.ชร.3
0:1
สพป.ชร.4
0:1
สพม.ชร.
0:1
รร.จำแนกตาม - ระดับช่วงชั้น
ไม่มีนักเรียน
1สพป.ชร.157010099บ้านร่องห้า
ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
โรงเรียนขนาดเล็ก

53

ตาราง
เปิด อ.3 ขวบ

26

ตาราง
เปิดปฐมวัย

97

ตาราง
เปิดระดับประถม

102

ตาราง
เปิด ม.ต้น/ขยายโอกาส

26

ตาราง
เปิด ม.ปลาย

0

เปิด ปวช.

0

รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ 71 /69%
ปฐมวัย - ม.ต้น 25 /24%
ปฐมวัย - ม.ปลาย /0%
ประถมฯ 5 /5%
ประถมฯ - ม.ต้น 1 /1%
ประถมฯ - ม.ปลาย /0%
ม.ต้น /0%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
ม.ปลาย/เทียบเท่า /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 53 /51%
ขนาดกลาง 47 /46%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 53 /51%
ขนาดที่ 2 27 /26%
ขนาดที่ 3 13 /13%
ขนาดที่ 4 6 /6%
ขนาดที่ 5 3 /3%
ขนาดที่ 6 2 /2%
ขนาดที่ 7 /0%