ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2---
0%
--
อนุบาล 3123
100%
13:1
ระดับปฐมวัย123
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 1235
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 2527
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 42-2
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 5617
23%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6617
23%
17:1
ระดับประถมศึกษา22931
91%
65:1
รวมทั้งสิ้น231134
100%
75:1