ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1437
22%
17:1
อนุบาล 2459
28%
19:1
อนุบาล 39716
50%
116:1
ระดับปฐมวัย171532
23%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 1151025
24%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 211718
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 311718
17%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 410414
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 58816
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 68715
14%
115:1
ระดับประถมศึกษา6343106
77%
618:1
รวมทั้งสิ้น8058138
100%
915:1