สพป.ชร.1.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1188175363
10%
3311:1
อนุบาล 28037411,544
43%
11014:1
อนุบาล 38718051,676
47%
11515:1
ระดับปฐมวัย1,8621,7213,583
18%
25814:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,4191,2532,672
18%
13819:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,2511,1602,411
16%
13418:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,2311,1182,349
16%
13018:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,3161,1952,511
17%
13319:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2691,2552,524
17%
13219:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2451,2022,447
16%
12819:1
ระดับประถมศึกษา7,7317,18314,914
74%
79519:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1325220545
34%
2919:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2328250578
36%
3119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3255218473
30%
2916:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9086881,596
8%
8918:1
รวมทั้งสิ้น10,5019,59220,093
100%
1,14218:1