จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,58314,9141,596-20,093
ไทย2,93913,0651,322-17,326
กัมพูชา-6--6
เกาหลีใต้-----
จีน-6--6
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-1--1
เมียนมา15760752-816
ฟิลิปปิน-2--2
มาเลเซีย-71-8
ลาว13184-35
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-1--1
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ162527137-826
อื่นๆ31267480-1,066
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด2779--106
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไทย2478--102
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานกัมพูชา-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเกาหลีใต้-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานจีน-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานซาอุดีอาระเบีย-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานญี่ปุ่น-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเนปาล-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานปากีสถาน-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเมียนมา11--2
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานฟิลิปปิน-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานมาเลเซีย-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานลาว-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเวียดนาม-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานศรีลังกา-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสิงคโปร์-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินเดีย-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินโดนีเซีย-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอื่นๆ2---2
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานข้อมูลผิดปกติ-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด1233--45
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไทย1232--44
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานกัมพูชา-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเกาหลีใต้-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานจีน-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานซาอุดีอาระเบีย-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานญี่ปุ่น-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเนปาล-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานปากีสถาน-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเมียนมา-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานฟิลิปปิน-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานมาเลเซีย-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานลาว-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเวียดนาม-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานศรีลังกา-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสิงคโปร์-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินเดีย-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินโดนีเซีย-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอื่นๆ-1--1
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานข้อมูลผิดปกติ-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด167930-125
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไทย167929-124
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานกัมพูชา-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเกาหลีใต้-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานจีน-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานซาอุดีอาระเบีย-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานญี่ปุ่น-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเนปาล-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานปากีสถาน-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเมียนมา--1-1
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานฟิลิปปิน-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานมาเลเซีย-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานลาว-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเวียดนาม-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานศรีลังกา-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสิงคโปร์-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินเดีย-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินโดนีเซีย-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอื่นๆ-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานข้อมูลผิดปกติ-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด4210942-193
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไทย4210740-189
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานกัมพูชา-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเกาหลีใต้-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานจีน-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานซาอุดีอาระเบีย-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานญี่ปุ่น-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเนปาล-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานปากีสถาน-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเมียนมา--1-1
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานฟิลิปปิน-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานมาเลเซีย-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานลาว-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเวียดนาม-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานศรีลังกา-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสิงคโปร์-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินเดีย-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินโดนีเซีย-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไม่ปรากฎสัญชาติ-11-2
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอื่นๆ-1--1
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานข้อมูลผิดปกติ-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด43105--148
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไทย42103--145
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานกัมพูชา-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเกาหลีใต้-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานจีน-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานซาอุดีอาระเบีย-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานญี่ปุ่น-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเนปาล-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานปากีสถาน-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเมียนมา-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานฟิลิปปิน-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานมาเลเซีย-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานลาว-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเวียดนาม-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานศรีลังกา-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสิงคโปร์-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินเดีย-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอินโดนีเซีย-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอื่นๆ-1--1
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานข้อมูลผิดปกติ-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด1742--59
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย1641--57
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา1---1
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ-1--1
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด-77--77
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย-70--70
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-5--5
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด2480--104
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย2470--94
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-9--9
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด184226-86
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย154021-76
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-15-6
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ3---3
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ-1--1
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด46119--165
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไทย2143--64
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้กัมพูชา-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เกาหลีใต้-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้จีน-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ซาอุดีอาระเบีย-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ญี่ปุ่น-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เนปาล-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ปากีสถาน-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เมียนมา842--50
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ฟิลิปปิน-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้มาเลเซีย-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ลาว34--7
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เวียดนาม-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ศรีลังกา-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สิงคโปร์-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินเดีย-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินโดนีเซีย-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไม่ปรากฎสัญชาติ13--4
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อื่นๆ1327--40
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด43199109-351
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไทย3317897-308
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้กัมพูชา-2--2
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เกาหลีใต้-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้จีน-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ซาอุดีอาระเบีย-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ญี่ปุ่น-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เนปาล-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ปากีสถาน-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เมียนมา2115-18
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ฟิลิปปิน-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้มาเลเซีย-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ลาว-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เวียดนาม-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ศรีลังกา-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สิงคโปร์-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินเดีย-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินโดนีเซีย-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไม่ปรากฎสัญชาติ-13-4
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อื่นๆ874-19
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด42156--198
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดไทย23136--159
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดกัมพูชา-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเกาหลีใต้-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจีน-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดซาอุดีอาระเบีย-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดญี่ปุ่น-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเนปาล-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดปากีสถาน-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเมียนมา1416--30
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดฟิลิปปิน-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดมาเลเซีย-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดลาว-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเวียดนาม-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดศรีลังกา-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสิงคโปร์-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอินเดีย-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอินโดนีเซีย-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอื่นๆ43--7
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดข้อมูลผิดปกติ-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด32317103-452
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดไทย1123274-317
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดกัมพูชา-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเกาหลีใต้-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจีน-1--1
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดซาอุดีอาระเบีย-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดญี่ปุ่น-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเนปาล-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดปากีสถาน-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเมียนมา2239-34
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดฟิลิปปิน-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดมาเลเซีย-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดลาว-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเวียดนาม-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดศรีลังกา-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสิงคโปร์-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอินเดีย-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอินโดนีเซีย-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดไม่ปรากฎสัญชาติ43620-60
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอื่นๆ1525--40
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดข้อมูลผิดปกติ-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด-73--73
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดไทย-67--67
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดกัมพูชา-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเกาหลีใต้-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดจีน-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดซาอุดีอาระเบีย-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดญี่ปุ่น-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเนปาล-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดปากีสถาน-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเมียนมา-2--2
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดฟิลิปปิน-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดมาเลเซีย-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดลาว-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเวียดนาม-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดศรีลังกา-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสิงคโปร์-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอินเดีย-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอินโดนีเซีย-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอื่นๆ-2--2
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดข้อมูลผิดปกติ-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด732--39
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไทย424--28
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลกัมพูชา-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเกาหลีใต้-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลจีน-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลซาอุดีอาระเบีย-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลญี่ปุ่น-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเนปาล-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลปากีสถาน-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเมียนมา15--6
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลฟิลิปปิน-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลมาเลเซีย-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลลาว-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเวียดนาม-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลศรีลังกา-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสิงคโปร์-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินเดีย-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินโดนีเซีย-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอื่นๆ23--5
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลข้อมูลผิดปกติ-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด103346--449
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไทย83291--374
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลกัมพูชา-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเกาหลีใต้-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลจีน-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลซาอุดีอาระเบีย-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลญี่ปุ่น-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเนปาล-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลปากีสถาน-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเมียนมา223--25
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลฟิลิปปิน-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลมาเลเซีย-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลลาว-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเวียดนาม-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลศรีลังกา-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสิงคโปร์-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินเดีย-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินโดนีเซีย-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไม่ปรากฎสัญชาติ312--15
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอื่นๆ1520--35
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลข้อมูลผิดปกติ-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด33109--142
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไทย2797--124
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลกัมพูชา-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเกาหลีใต้-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลจีน-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลซาอุดีอาระเบีย-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลญี่ปุ่น-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเนปาล-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลปากีสถาน-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเมียนมา12--3
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลฟิลิปปิน-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลมาเลเซีย-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลลาว-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเวียดนาม-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลศรีลังกา-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสิงคโปร์-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินเดีย-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินโดนีเซีย-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไม่ปรากฎสัญชาติ-9--9
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอื่นๆ51--6
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลข้อมูลผิดปกติ-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด34100--134
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไทย1139--50
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลกัมพูชา-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเกาหลีใต้-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลจีน-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลซาอุดีอาระเบีย-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลญี่ปุ่น-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเนปาล-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลปากีสถาน-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเมียนมา1048--58
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลฟิลิปปิน-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลมาเลเซีย-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลลาว-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเวียดนาม-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลศรีลังกา-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสิงคโปร์-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินเดีย-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินโดนีเซีย-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไม่ปรากฎสัญชาติ1111--22
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอื่นๆ22--4
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลข้อมูลผิดปกติ-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด1743--60
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไทย1236--48
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลกัมพูชา-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเกาหลีใต้-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลจีน-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลซาอุดีอาระเบีย-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลญี่ปุ่น-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเนปาล-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลปากีสถาน-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเมียนมา45--9
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลฟิลิปปิน-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลมาเลเซีย-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลลาว-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเวียดนาม-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลศรีลังกา-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสิงคโปร์-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินเดีย-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอินโดนีเซีย-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอื่นๆ-1--1
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลข้อมูลผิดปกติ-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด96166--262
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไทย4374--117
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่กัมพูชา-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เกาหลีใต้-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่จีน-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ซาอุดีอาระเบีย-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ญี่ปุ่น-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เนปาล-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ปากีสถาน-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เมียนมา626--32
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ฟิลิปปิน-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่มาเลเซีย-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ลาว1---1
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เวียดนาม-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ศรีลังกา-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สิงคโปร์-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินเดีย-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินโดนีเซีย-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไม่ปรากฎสัญชาติ2141--62
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อื่นๆ2525--50
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ข้อมูลผิดปกติ-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด4272--114
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไทย3351--84
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่กัมพูชา-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เกาหลีใต้-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่จีน-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ซาอุดีอาระเบีย-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ญี่ปุ่น-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เนปาล-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ปากีสถาน-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เมียนมา49--13
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ฟิลิปปิน-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่มาเลเซีย-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ลาว-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เวียดนาม-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ศรีลังกา-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สิงคโปร์-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินเดีย-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินโดนีเซีย-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไม่ปรากฎสัญชาติ39--12
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อื่นๆ23--5
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ข้อมูลผิดปกติ-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด76463253-792
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไทย59344198-601
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่กัมพูชา-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เกาหลีใต้-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่จีน-1--1
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ซาอุดีอาระเบีย-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ญี่ปุ่น-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เนปาล-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ปากีสถาน-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เมียนมา3209-32
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ฟิลิปปิน-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่มาเลเซีย-11-2
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ลาว-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เวียดนาม-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ศรีลังกา-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สิงคโปร์-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินเดีย-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินโดนีเซีย-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไม่ปรากฎสัญชาติ86137-106
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อื่นๆ6368-50
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ข้อมูลผิดปกติ-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด44101--145
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไทย2363--86
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่กัมพูชา-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เกาหลีใต้-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่จีน-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ซาอุดีอาระเบีย-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ญี่ปุ่น-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เนปาล-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ปากีสถาน-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เมียนมา114--15
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ฟิลิปปิน-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่มาเลเซีย-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ลาว3---3
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เวียดนาม-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ศรีลังกา-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สิงคโปร์-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินเดีย-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินโดนีเซีย-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไม่ปรากฎสัญชาติ19--10
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อื่นๆ1615--31
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ข้อมูลผิดปกติ-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด63134--197
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไทย45100--145
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่กัมพูชา-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เกาหลีใต้-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่จีน-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ซาอุดีอาระเบีย-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ญี่ปุ่น-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เนปาล-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ปากีสถาน-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เมียนมา-6--6
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ฟิลิปปิน-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่มาเลเซีย-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ลาว-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เวียดนาม-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ศรีลังกา-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สิงคโปร์-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินเดีย-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อินโดนีเซีย-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ไม่ปรากฎสัญชาติ1318--31
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อื่นๆ510--15
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ข้อมูลผิดปกติ-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด37110--147
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย30100--130
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา-4--4
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ75--12
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ-1--1
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1041--51
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย839--47
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา-2--2
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ2---2
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด821--29
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย719--26
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด3156--87
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย2956--85
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ1---1
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด3428--62
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย3023--53
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา11--2
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว1---1
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ12--3
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1295--107
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย1172--83
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา14--5
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-11--11
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ-8--8
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด55190--245
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย26110--136
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา725--32
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-10--10
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ2245--67
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด2071--91
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย1350--63
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา111--12
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ16--7
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ54--9
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด168639-141
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไทย146432-110
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยกัมพูชา-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเกาหลีใต้-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยจีน-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยซาอุดีอาระเบีย-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยญี่ปุ่น-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเนปาล-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยปากีสถาน-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเมียนมา-51-6
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยฟิลิปปิน-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยมาเลเซีย-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยลาว-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเวียดนาม-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยศรีลังกา-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสิงคโปร์-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินเดีย-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอินโดนีเซีย-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-24-6
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอื่นๆ2152-19
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยข้อมูลผิดปกติ-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด4477--121
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไทย3873--111
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มกัมพูชา-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเกาหลีใต้-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มจีน-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มซาอุดีอาระเบีย-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มญี่ปุ่น-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเนปาล-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มปากีสถาน-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเมียนมา43--7
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มฟิลิปปิน-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มมาเลเซีย-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มลาว-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเวียดนาม-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มศรีลังกา-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสิงคโปร์-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินเดีย-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินโดนีเซีย-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอื่นๆ1---1
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มข้อมูลผิดปกติ-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด34103--137
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไทย2994--123
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มกัมพูชา-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเกาหลีใต้-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มจีน-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มซาอุดีอาระเบีย-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มญี่ปุ่น-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเนปาล-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มปากีสถาน-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเมียนมา11--2
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มฟิลิปปิน-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มมาเลเซีย-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มลาว-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเวียดนาม-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มศรีลังกา-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสิงคโปร์-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินเดีย-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินโดนีเซีย-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไม่ปรากฎสัญชาติ25--7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอื่นๆ23--5
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มข้อมูลผิดปกติ-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด2413763-224
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไทย39245-140
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มกัมพูชา-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเกาหลีใต้-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มจีน-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มซาอุดีอาระเบีย-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มญี่ปุ่น-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเนปาล-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มปากีสถาน-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเมียนมา8173-28
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มฟิลิปปิน-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มมาเลเซีย-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มลาว-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเวียดนาม-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มศรีลังกา-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสิงคโปร์-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินเดีย-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินโดนีเซีย-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไม่ปรากฎสัญชาติ71813-38
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอื่นๆ6102-18
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มข้อมูลผิดปกติ-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด1429--43
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไทย1422--36
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มกัมพูชา-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเกาหลีใต้-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มจีน-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มซาอุดีอาระเบีย-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มญี่ปุ่น-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเนปาล-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มปากีสถาน-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเมียนมา-4--4
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มฟิลิปปิน-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มมาเลเซีย-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มลาว-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเวียดนาม-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มศรีลังกา-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสิงคโปร์-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินเดีย-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินโดนีเซีย-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอื่นๆ-2--2
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มข้อมูลผิดปกติ-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด2876--104
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไทย631--37
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มกัมพูชา-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเกาหลีใต้-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มจีน-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มซาอุดีอาระเบีย-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มญี่ปุ่น-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเนปาล-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มปากีสถาน-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเมียนมา1332--45
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มฟิลิปปิน-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มมาเลเซีย-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มลาว-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเวียดนาม-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มศรีลังกา-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสิงคโปร์-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินเดีย-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินโดนีเซีย-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไม่ปรากฎสัญชาติ17--8
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอื่นๆ86--14
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มข้อมูลผิดปกติ-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด3871--109
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไทย3871--109
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มกัมพูชา-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเกาหลีใต้-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มจีน-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มซาอุดีอาระเบีย-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มญี่ปุ่น-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเนปาล-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มปากีสถาน-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเมียนมา-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มฟิลิปปิน-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มมาเลเซีย-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มลาว-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเวียดนาม-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มศรีลังกา-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสิงคโปร์-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินเดีย-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอินโดนีเซีย-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอื่นๆ-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มข้อมูลผิดปกติ-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3078--108
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย2249--71
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-2--2
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ59--14
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ318--21
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด4222368-333
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย3420165-300
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา28--10
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-82-10
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ661-13
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3622360-319
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย3117352-256
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-2--2
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-1--1
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-238-31
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ524--29
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด61208206-475
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย43148174-365
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา145-10
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ51021-36
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ12466-64
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด25103--128
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย2194--115
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-3--3
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ34--7
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ12--3
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด5298--150
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย4791--138
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-5--5
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ4---4
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด76278--354
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไทย70258--328
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้กัมพูชา-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เกาหลีใต้-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้จีน-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ซาอุดีอาระเบีย-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ญี่ปุ่น-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เนปาล-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ปากีสถาน-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เมียนมา33--6
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ฟิลิปปิน-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้มาเลเซีย-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ลาว-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เวียดนาม-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ศรีลังกา-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สิงคโปร์-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินเดีย-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินโดนีเซีย-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไม่ปรากฎสัญชาติ18--9
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อื่นๆ29--11
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด43232--275
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไทย33198--231
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้กัมพูชา-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เกาหลีใต้-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้จีน-1--1
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ซาอุดีอาระเบีย-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ญี่ปุ่น-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เนปาล-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ปากีสถาน-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เมียนมา37--10
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ฟิลิปปิน-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้มาเลเซีย-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ลาว12--3
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เวียดนาม-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ศรีลังกา-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สิงคโปร์-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินเดีย-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินโดนีเซีย-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไม่ปรากฎสัญชาติ210--12
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อื่นๆ414--18
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด54104--158
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไทย2755--82
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือกัมพูชา-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเกาหลีใต้-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือจีน-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือญี่ปุ่น-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเนปาล-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือปากีสถาน-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเมียนมา414--18
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือฟิลิปปิน-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือมาเลเซีย-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือลาว-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเวียดนาม-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือศรีลังกา-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสิงคโปร์-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินเดีย-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินโดนีเซีย-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ715--22
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออื่นๆ1620--36
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2051--71
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไทย1330--43
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือกัมพูชา-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเกาหลีใต้-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือจีน-1--1
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือญี่ปุ่น-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเนปาล-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือปากีสถาน-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเมียนมา415--19
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือฟิลิปปิน-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือมาเลเซีย-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือลาว-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเวียดนาม-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือศรีลังกา-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสิงคโปร์-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินเดีย-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินโดนีเซีย-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ22--4
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออื่นๆ13--4
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด37203--240
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไทย13101--114
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือกัมพูชา-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเกาหลีใต้-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือจีน-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือญี่ปุ่น-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเนปาล-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือปากีสถาน-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเมียนมา1555--70
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือฟิลิปปิน-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือมาเลเซีย-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือลาว-2--2
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเวียดนาม-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือศรีลังกา-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสิงคโปร์-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินเดีย-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินโดนีเซีย-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ131--32
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออื่นๆ814--22
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด940--49
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไทย538--43
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือกัมพูชา-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเกาหลีใต้-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือจีน-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือญี่ปุ่น-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเนปาล-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือปากีสถาน-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเมียนมา1---1
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือฟิลิปปิน-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือมาเลเซีย-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือลาว-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเวียดนาม-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือศรีลังกา-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสิงคโปร์-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินเดีย-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินโดนีเซีย-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออื่นๆ12--3
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2971,882--2,179
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไทย2951,870--2,165
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือกัมพูชา-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเกาหลีใต้-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือจีน-1--1
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือญี่ปุ่น-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเนปาล-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือปากีสถาน-1--1
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเมียนมา-1--1
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือฟิลิปปิน-1--1
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือมาเลเซีย-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือลาว-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเวียดนาม-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือศรีลังกา-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสิงคโปร์-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินเดีย-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออินโดนีเซีย-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ22--4
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออื่นๆ-6--6
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด2682,213--2,481
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไทย2642,204--2,468
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้กัมพูชา-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เกาหลีใต้-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้จีน-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ซาอุดีอาระเบีย-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ญี่ปุ่น-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เนปาล-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ปากีสถาน-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เมียนมา-3--3
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ฟิลิปปิน-1--1
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้มาเลเซีย-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ลาว-2--2
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เวียดนาม-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ศรีลังกา-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สิงคโปร์-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินเดีย-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินโดนีเซีย-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไม่ปรากฎสัญชาติ21--3
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อื่นๆ22--4
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด163503--666
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไทย143470--613
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้กัมพูชา-1--1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เกาหลีใต้-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้จีน-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ซาอุดีอาระเบีย-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ญี่ปุ่น-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เนปาล-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ปากีสถาน-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เมียนมา25--7
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ฟิลิปปิน-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้มาเลเซีย-1--1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ลาว-1--1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เวียดนาม-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ศรีลังกา-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สิงคโปร์-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินเดีย-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อินโดนีเซีย-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ไม่ปรากฎสัญชาติ1619--35
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อื่นๆ26--8
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ข้อมูลผิดปกติ-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด137649-138
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไทย96439-112
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูกัมพูชา-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเกาหลีใต้-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูจีน-1--1
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูซาอุดีอาระเบีย-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูญี่ปุ่น-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเนปาล-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูปากีสถาน-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเมียนมา254-11
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูฟิลิปปิน-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูมาเลเซีย-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูลาว-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเวียดนาม-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูศรีลังกา-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสิงคโปร์-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินเดีย-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินโดนีเซีย-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไม่ปรากฎสัญชาติ135-9
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอื่นๆ131-5
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูข้อมูลผิดปกติ-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด3310335-171
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไทย307734-141
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูกัมพูชา-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเกาหลีใต้-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูจีน-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูซาอุดีอาระเบีย-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูญี่ปุ่น-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเนปาล-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูปากีสถาน-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเมียนมา-3--3
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูฟิลิปปิน-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูมาเลเซีย-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูลาว-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเวียดนาม-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูศรีลังกา-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสิงคโปร์-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินเดีย-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินโดนีเซีย-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไม่ปรากฎสัญชาติ131-5
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอื่นๆ220--22
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูข้อมูลผิดปกติ-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด1012--22
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไทย1012--22
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูกัมพูชา-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเกาหลีใต้-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูจีน-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูซาอุดีอาระเบีย-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูญี่ปุ่น-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเนปาล-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูปากีสถาน-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเมียนมา-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูฟิลิปปิน-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูมาเลเซีย-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูลาว-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเวียดนาม-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูศรีลังกา-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสิงคโปร์-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินเดีย-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินโดนีเซีย-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอื่นๆ-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูข้อมูลผิดปกติ-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4614451-241
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไทย123-6
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูกัมพูชา-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเกาหลีใต้-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูจีน-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูซาอุดีอาระเบีย-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูญี่ปุ่น-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเนปาล-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูปากีสถาน-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเมียนมา-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูฟิลิปปิน-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูมาเลเซีย-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูลาว-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเวียดนาม-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูศรีลังกา-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสิงคโปร์-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินเดีย-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินโดนีเซีย-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไม่ปรากฎสัญชาติ4101-15
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอื่นๆ4113247-220
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูข้อมูลผิดปกติ-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด7317445-292
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไทย6813334-235
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูกัมพูชา-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเกาหลีใต้-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูจีน-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูซาอุดีอาระเบีย-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูญี่ปุ่น-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเนปาล-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูปากีสถาน-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเมียนมา4189-31
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูฟิลิปปิน-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูมาเลเซีย-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูลาว-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเวียดนาม-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูศรีลังกา-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสิงคโปร์-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินเดีย-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินโดนีเซีย-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอื่นๆ1202-23
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูข้อมูลผิดปกติ-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4714931-227
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไทย3912926-194
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูกัมพูชา-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเกาหลีใต้-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูจีน-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูซาอุดีอาระเบีย-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูญี่ปุ่น-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเนปาล-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูปากีสถาน-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเมียนมา-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูฟิลิปปิน-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูมาเลเซีย-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูลาว-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเวียดนาม-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูศรีลังกา-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสิงคโปร์-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินเดีย-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินโดนีเซีย-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไม่ปรากฎสัญชาติ4144-22
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอื่นๆ461-11
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูข้อมูลผิดปกติ-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด39100--139
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย3997--136
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ-2--2
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1254--66
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย1254--66
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1227--39
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย1227--39
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1021--31
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย821--29
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา2---2
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด539--44
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย534--39
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา-1--1
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-4--4
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2772--99
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย2765--92
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา-7--7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด7442-53
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย7442-53
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด38131--169
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย37128--165
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา1---1
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2064--84
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย2064--84
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด33118--151
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไทย22101--123
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักกัมพูชา-1--1
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเกาหลีใต้-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักจีน-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักซาอุดีอาระเบีย-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักญี่ปุ่น-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเนปาล-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักปากีสถาน-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเมียนมา48--12
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักฟิลิปปิน-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักมาเลเซีย-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักลาว-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเวียดนาม-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักศรีลังกา-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสิงคโปร์-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินเดีย-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอินโดนีเซีย-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักไม่ปรากฎสัญชาติ-5--5
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอื่นๆ73--10
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักข้อมูลผิดปกติ-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด3313341-207
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไทย3313340-206
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลากัมพูชา-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเกาหลีใต้-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาจีน-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาซาอุดีอาระเบีย-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาญี่ปุ่น-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเนปาล-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาปากีสถาน-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเมียนมา-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาฟิลิปปิน-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลามาเลเซีย-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาลาว-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเวียดนาม-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาศรีลังกา-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสิงคโปร์-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินเดีย-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินโดนีเซีย-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอื่นๆ--1-1
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาข้อมูลผิดปกติ-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1155--66
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไทย953--62
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลากัมพูชา-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเกาหลีใต้-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาจีน-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาซาอุดีอาระเบีย-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาญี่ปุ่น-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเนปาล-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาปากีสถาน-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเมียนมา12--3
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาฟิลิปปิน-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลามาเลเซีย-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาลาว-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเวียดนาม-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาศรีลังกา-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสิงคโปร์-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินเดีย-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินโดนีเซีย-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอื่นๆ1---1
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาข้อมูลผิดปกติ-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2041--61
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไทย1938--57
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลากัมพูชา-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเกาหลีใต้-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาจีน-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาซาอุดีอาระเบีย-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาญี่ปุ่น-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเนปาล-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาปากีสถาน-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเมียนมา-1--1
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาฟิลิปปิน-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลามาเลเซีย-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาลาว-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเวียดนาม-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาศรีลังกา-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสิงคโปร์-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินเดีย-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินโดนีเซีย-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอื่นๆ-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาข้อมูลผิดปกติ-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2395--118
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไทย2290--112
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลากัมพูชา-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเกาหลีใต้-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาจีน-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาซาอุดีอาระเบีย-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาญี่ปุ่น-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเนปาล-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาปากีสถาน-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเมียนมา-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาฟิลิปปิน-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลามาเลเซีย-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาลาว-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเวียดนาม-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาศรีลังกา-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสิงคโปร์-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินเดีย-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินโดนีเซีย-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไม่ปรากฎสัญชาติ-4--4
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอื่นๆ11--2
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาข้อมูลผิดปกติ-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2255--77
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไทย2039--59
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลากัมพูชา-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเกาหลีใต้-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาจีน-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาซาอุดีอาระเบีย-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาญี่ปุ่น-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเนปาล-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาปากีสถาน-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเมียนมา28--10
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาฟิลิปปิน-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลามาเลเซีย-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาลาว-1--1
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเวียดนาม-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาศรีลังกา-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสิงคโปร์-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินเดีย-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินโดนีเซีย-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไม่ปรากฎสัญชาติ-3--3
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอื่นๆ-4--4
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาข้อมูลผิดปกติ-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1321--34
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไทย1321--34
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลากัมพูชา-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเกาหลีใต้-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาจีน-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาซาอุดีอาระเบีย-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาญี่ปุ่น-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเนปาล-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาปากีสถาน-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเมียนมา-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาฟิลิปปิน-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลามาเลเซีย-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาลาว-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเวียดนาม-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาศรีลังกา-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสิงคโปร์-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินเดีย-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอินโดนีเซีย-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอื่นๆ-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาข้อมูลผิดปกติ-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด3411372-219
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไทย3311271-216
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามกัมพูชา-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเกาหลีใต้-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามจีน-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามซาอุดีอาระเบีย-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามญี่ปุ่น-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเนปาล-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามปากีสถาน-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเมียนมา-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามฟิลิปปิน-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามมาเลเซีย-1--1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามลาว--1-1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเวียดนาม-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามศรีลังกา-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสิงคโปร์-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินเดีย-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินโดนีเซีย-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอื่นๆ-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามข้อมูลผิดปกติ-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไทย-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามกัมพูชา-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเกาหลีใต้-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามจีน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามซาอุดีอาระเบีย-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามญี่ปุ่น-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเนปาล-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามปากีสถาน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเมียนมา-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามฟิลิปปิน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามมาเลเซีย-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามลาว-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเวียดนาม-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามศรีลังกา-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสิงคโปร์-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินเดีย-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินโดนีเซีย-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอื่นๆ-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามข้อมูลผิดปกติ-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด2475--99
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไทย2274--96
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามกัมพูชา-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเกาหลีใต้-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามจีน-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามซาอุดีอาระเบีย-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามญี่ปุ่น-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเนปาล-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามปากีสถาน-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเมียนมา-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามฟิลิปปิน-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามมาเลเซีย-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามลาว1---1
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเวียดนาม-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามศรีลังกา-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสิงคโปร์-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินเดีย-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินโดนีเซีย-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอื่นๆ-1--1
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามข้อมูลผิดปกติ-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1967--86
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไทย1966--85
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามกัมพูชา-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเกาหลีใต้-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามจีน-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามซาอุดีอาระเบีย-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามญี่ปุ่น-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเนปาล-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามปากีสถาน-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเมียนมา-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามฟิลิปปิน-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามมาเลเซีย-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามลาว-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเวียดนาม-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามศรีลังกา-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสิงคโปร์-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินเดีย-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินโดนีเซีย-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอื่นๆ-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามข้อมูลผิดปกติ-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1571--86
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไทย1566--81
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามกัมพูชา-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเกาหลีใต้-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามจีน-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามซาอุดีอาระเบีย-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามญี่ปุ่น-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเนปาล-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามปากีสถาน-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเมียนมา-4--4
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามฟิลิปปิน-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามมาเลเซีย-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามลาว-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเวียดนาม-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามศรีลังกา-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสิงคโปร์-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินเดีย-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอินโดนีเซีย-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอื่นๆ-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามข้อมูลผิดปกติ-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด39198--237
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไทย37191--228
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือกัมพูชา-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเกาหลีใต้-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือจีน-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือญี่ปุ่น-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเนปาล-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือปากีสถาน-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเมียนมา-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือฟิลิปปิน-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือมาเลเซีย-4--4
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือลาว-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเวียดนาม-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือศรีลังกา-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสิงคโปร์-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินเดีย-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินโดนีเซีย-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออื่นๆ21--3
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด3610432-172
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไทย3110032-163
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือกัมพูชา-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเกาหลีใต้-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือจีน-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือญี่ปุ่น-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเนปาล-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือปากีสถาน-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเมียนมา32--5
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือฟิลิปปิน-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือมาเลเซีย-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือลาว-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเวียดนาม-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือศรีลังกา-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสิงคโปร์-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินเดีย-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินโดนีเซีย-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออื่นๆ12--3
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด1354--67
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไทย843--51
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือกัมพูชา-1--1
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเกาหลีใต้-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือจีน-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือญี่ปุ่น-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเนปาล-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือปากีสถาน-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเมียนมา25--7
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือฟิลิปปิน-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือมาเลเซีย-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือลาว-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเวียดนาม-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือศรีลังกา-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสิงคโปร์-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินเดีย-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินโดนีเซีย-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออื่นๆ34--7
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด-78--78
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไทย-71--71
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือกัมพูชา-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเกาหลีใต้-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือจีน-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือญี่ปุ่น-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเนปาล-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือปากีสถาน-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเมียนมา-2--2
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือฟิลิปปิน-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือมาเลเซีย-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือลาว-2--2
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเวียดนาม-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือศรีลังกา-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสิงคโปร์-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินเดีย-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินโดนีเซีย-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออื่นๆ-1--1
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด36193--229
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไทย33186--219
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือกัมพูชา-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเกาหลีใต้-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือจีน-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือญี่ปุ่น-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเนปาล-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือปากีสถาน-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเมียนมา-1--1
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือฟิลิปปิน-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือมาเลเซีย-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือลาว-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเวียดนาม-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือศรีลังกา-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสิงคโปร์-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินเดีย-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินโดนีเซีย-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ14--5
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออื่นๆ22--4
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด117030-111
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไทย116929-109
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือกัมพูชา-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเกาหลีใต้-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือจีน-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือซาอุดีอาระเบีย-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือญี่ปุ่น-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเนปาล-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือปากีสถาน-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเมียนมา-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือฟิลิปปิน-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือมาเลเซีย-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือลาว-11-2
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเวียดนาม-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือศรีลังกา-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสิงคโปร์-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินเดีย-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออินโดนีเซีย-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออื่นๆ-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือข้อมูลผิดปกติ-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด32171--203
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย31168--199
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา-1--1
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ11--2
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ-1--1
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด6318589-337
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย5613769-262
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา222--24
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว-21-3
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ21816-36
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ363-12
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด4679--125
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย3972--111
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ12--3
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ65--11
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1356--69
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย1255--67
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา11--2
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด2042--62
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย1741--58
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว31--4
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1555--70
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย1454--68
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา11--2
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด15321--336
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย15319--334
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-1--1
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด117633-120
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไทย117633-120
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันกัมพูชา-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเกาหลีใต้-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันจีน-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันซาอุดีอาระเบีย-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันญี่ปุ่น-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเนปาล-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันปากีสถาน-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเมียนมา-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันฟิลิปปิน-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันมาเลเซีย-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันลาว-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเวียดนาม-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันศรีลังกา-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสิงคโปร์-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินเดีย-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอินโดนีเซีย-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอื่นๆ-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันข้อมูลผิดปกติ-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด116227-100
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไทย116127-99
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางกัมพูชา-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเกาหลีใต้-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางจีน-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางซาอุดีอาระเบีย-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางญี่ปุ่น-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเนปาล-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางปากีสถาน-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเมียนมา-1--1
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางฟิลิปปิน-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางมาเลเซีย-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางลาว-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเวียดนาม-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางศรีลังกา-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสิงคโปร์-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินเดีย-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินโดนีเซีย-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอื่นๆ-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางข้อมูลผิดปกติ-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-9154-145
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไทย-9153-144
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางกัมพูชา-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเกาหลีใต้-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางจีน-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางซาอุดีอาระเบีย-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางญี่ปุ่น-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเนปาล-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางปากีสถาน-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเมียนมา-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางฟิลิปปิน-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางมาเลเซีย-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางลาว--1-1
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเวียดนาม-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางศรีลังกา-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสิงคโปร์-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินเดีย-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินโดนีเซีย-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอื่นๆ-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางข้อมูลผิดปกติ-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด550--55
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไทย550--55
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางกัมพูชา-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเกาหลีใต้-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางจีน-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางซาอุดีอาระเบีย-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางญี่ปุ่น-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเนปาล-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางปากีสถาน-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเมียนมา-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางฟิลิปปิน-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางมาเลเซีย-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางลาว-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเวียดนาม-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางศรีลังกา-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสิงคโปร์-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินเดีย-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินโดนีเซีย-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอื่นๆ-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางข้อมูลผิดปกติ-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-77--77
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไทย-76--76
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางกัมพูชา-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเกาหลีใต้-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางจีน-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางซาอุดีอาระเบีย-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางญี่ปุ่น-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเนปาล-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางปากีสถาน-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเมียนมา-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางฟิลิปปิน-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางมาเลเซีย-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางลาว-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเวียดนาม-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางศรีลังกา-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสิงคโปร์-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินเดีย-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินโดนีเซีย-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอื่นๆ-1--1
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางข้อมูลผิดปกติ-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด2799--126
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไทย2799--126
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางกัมพูชา-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเกาหลีใต้-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางจีน-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางซาอุดีอาระเบีย-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางญี่ปุ่น-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเนปาล-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางปากีสถาน-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเมียนมา-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางฟิลิปปิน-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางมาเลเซีย-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางลาว-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเวียดนาม-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางศรีลังกา-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสิงคโปร์-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินเดีย-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอินโดนีเซีย-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอื่นๆ-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางข้อมูลผิดปกติ-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด29746-109
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไทย28523-83
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูกัมพูชา-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเกาหลีใต้-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูจีน-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูซาอุดีอาระเบีย-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูญี่ปุ่น-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเนปาล-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูปากีสถาน-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเมียนมา-10--10
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูฟิลิปปิน-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูมาเลเซีย-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูลาว-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเวียดนาม-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูศรีลังกา-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสิงคโปร์-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินเดีย-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอินโดนีเซีย-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูไม่ปรากฎสัญชาติ161-8
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอื่นๆ-62-8
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูข้อมูลผิดปกติ-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด21---21
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย20---20
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา1---1
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด619--25
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไทย619--25
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางกัมพูชา-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเกาหลีใต้-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางจีน-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางซาอุดีอาระเบีย-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางญี่ปุ่น-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเนปาล-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางปากีสถาน-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเมียนมา-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางฟิลิปปิน-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางมาเลเซีย-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางลาว-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเวียดนาม-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางศรีลังกา-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสิงคโปร์-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินเดีย-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอินโดนีเซีย-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางไม่ปรากฎสัญชาติ-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอื่นๆ-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางข้อมูลผิดปกติ-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Version.