วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00248259 11255 -4
ระดับประถมศึกษา00787801 14797 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น009091 187 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม001,1251,151 261,139 -12