วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00248259 11258 -1
ระดับประถมศึกษา00787801 14795 -6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น009091 189 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม001,1251,151 261,142 -9