จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,60514,8931,555-20,053
ผอม28979741-1,127
ค่อนข้างผอม2601,00481-1,345
สมส่วน2,5349,8501,127-13,511
ท้วม133861100-1,094
เริ่มอ้วน1891,421127-1,737
อ้วน19295669-1,217
ค่านอกเกณฑ์845-17
อายุนอกเกณฑ์--5-5

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด2678--104
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม25--7
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม310--13
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน1650--66
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม21--3
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน16--7
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน26--8
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด1633--49
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม22--4
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน824--32
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม11--2
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน1---1
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน46--10
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด177728-122
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม-2--2
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม213-6
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน135220-85
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม-42-6
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน1122-15
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน-61-7
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์1---1
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด4111143-195
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม682-16
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม6121-19
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน287330-131
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม132-6
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน-134-17
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน-24-6
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด45103--148
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม87--15
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม211--13
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน3069--99
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม-9--9
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน33--6
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน24--6
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด1742--59
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-1--1
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-5--5
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1732--49
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-2--2
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-2--2
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด-77--77
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-7--7
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-6--6
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน-48--48
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-4--4
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-9--9
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-3--3
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด2481--105
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม43--7
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม24--6
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1359--72
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม23--5
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน17--8
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน25--7
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด184326-87
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-5--5
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม242-8
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน142820-62
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม12--3
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน133-7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-11-2
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด57122--179
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม45--9
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม107--17
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน3890--128
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม-2--2
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน511--16
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน-7--7
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด46202108-356
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม174-12
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม1134-18
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน4314684-273
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม-116-17
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน-164-20
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน196-16
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด48162--210
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดผอม-12--12
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่อนข้างผอม616--22
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสมส่วน37104--141
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดท้วม-6--6
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเริ่มอ้วน314--17
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอ้วน29--11
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่านอกเกณฑ์-1--1
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด3331197-441
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดผอม-7--7
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่อนข้างผอม-197-26
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสมส่วน2722862-317
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดท้วม12010-31
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเริ่มอ้วน3218-32
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอ้วน21610-28
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่านอกเกณฑ์-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด-72--72
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดผอม-4--4
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่อนข้างผอม-4--4
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสมส่วน-52--52
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดท้วม-3--3
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเริ่มอ้วน-4--4
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอ้วน-5--5
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่านอกเกณฑ์-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด331--34
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม-1--1
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม-2--2
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน322--25
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม-2--2
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน-3--3
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน-1--1
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด105352--457
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม623--29
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม627--33
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน74227--301
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม819--27
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน732--39
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน424--28
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด32106--138
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม-6--6
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม43--7
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน2568--93
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม-6--6
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน213--15
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน110--11
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด33100--133
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม617--23
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม411--15
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน1957--76
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม-6--6
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน18--9
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน31--4
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด1942--61
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม12--3
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม-3--3
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน1431--45
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม1---1
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน-3--3
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน33--6
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด95165--260
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม34--7
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม316--19
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน71113--184
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม1010--20
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน716--23
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน-6--6
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์1---1
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด4273--115
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม42--6
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม-5--5
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน3347--80
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม27--9
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน27--9
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน15--6
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด79475245-799
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม3308-41
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม25019-71
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน62280172-514
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม32614-43
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน54020-65
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน44812-64
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-1--1
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด44103--147
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม25--7
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม23--5
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน1450--64
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม812--20
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน512--17
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน1321--34
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด63130--193
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม35--8
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม37--10
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน5085--135
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม-6--6
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน514--19
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน213--15
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด37105--142
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม23--5
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม412--16
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน1465--79
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-7--7
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน1511--26
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน17--8
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์1---1
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1040--50
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม1---1
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม13--4
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน718--25
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-4--4
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน-7--7
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน18--9
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด719--26
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม-1--1
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน514--19
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม11--2
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน-1--1
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน12--3
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด2859--87
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม13--4
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน2541--66
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-5--5
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน24--6
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน-6--6
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด3237--69
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม5---5
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม11--2
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน2018--38
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม23--5
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน38--11
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน17--8
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1395--108
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-5--5
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม27--9
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน767--74
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม14--5
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน24--6
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน18--9
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด58188--246
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม918--27
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม48--12
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน39133--172
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-11--11
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน311--14
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน27--9
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์1---1
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด2170--91
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-4--4
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม34--7
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน1551--66
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-1--1
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน15--6
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน25--7
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด178840-145
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม23--5
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม211-4
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน126730-109
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-92-11
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน136-10
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน-51-6
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด4076--116
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม54--9
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม18--9
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2344--67
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม-4--4
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน59--14
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน67--13
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด33103--136
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม34--7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม34--7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2681--107
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม12--3
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน-7--7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน-5--5
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด2513864-227
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม371-11
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม134-8
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน209850-168
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม173-11
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน-103-13
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน-133-16
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด1426--40
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม11--2
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน817--25
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม22--4
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน24--6
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน12--3
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด3577--112
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม43--7
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม49--13
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2449--73
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม-3--3
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน25--7
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน18--9
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด4171--112
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม-5--5
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม46--10
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2645--71
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม5---5
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน312--15
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน33--6
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด2878--106
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม43--7
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม12--3
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1157--68
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-5--5
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน27--9
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน104--14
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3722061-318
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม2111-14
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม4154-23
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน2814847-223
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม1195-25
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน2164-22
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-11--11
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3523062-327
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม131-5
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม37--10
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน2517744-246
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม395-17
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน1198-28
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน2153-20
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์--1-1
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด61204199-464
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม1157-23
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม276-15
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน39153138-330
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม1413-18
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน42320-47
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน41213-29
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์--2-2
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด29105--134
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม25--7
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม16--7
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน2367--90
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม19--10
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน110--11
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน18--9
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด5196--147
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม13--4
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม12--3
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน4169--110
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม22--4
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน112--13
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน58--13
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด75269--344
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม610--16
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม109--19
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน49174--223
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม321--24
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน536--41
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน219--21
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด47230--277
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม714--21
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม521--26
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน28146--174
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม212--14
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน424--28
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน113--14
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด57110--167
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม158--23
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม79--16
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน3470--104
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม-4--4
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน-14--14
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน15--6
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2048--68
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม12--3
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม34--7
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน1532--47
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม11--2
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน-5--5
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน-4--4
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด31197--228
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม314--17
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม319--22
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน22122--144
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม-17--17
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน116--17
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน29--11
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด741--48
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม14--5
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน627--33
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม-4--4
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน-3--3
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน-3--3
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2961,881--2,177
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม1696--112
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม15141--156
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน2141,232--1,446
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม17116--133
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน15184--199
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน19111--130
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-1--1
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด2692,220--2,489
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม18126--144
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม15150--165
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน1841,418--1,602
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม19151--170
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน14239--253
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน17136--153
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์2---2
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด172512--684
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม1533--48
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม1436--50
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน129330--459
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม640--46
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน556--61
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน317--20
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด137744-134
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม393-15
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม236-11
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน84426-78
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-91-10
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน-85-13
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน-4--4
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์--3-3
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด3210034-166
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม121-4
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม33--6
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน238222-127
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-44-8
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน-54-9
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน443-11
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์1---1
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด1012--22
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม2---2
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน79--16
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน1---1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4413650-230
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม67--13
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม3121-16
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน278537-149
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม1125-18
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน3114-18
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน392-14
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์1---1
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์--1-1
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด7416846-288
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม113--14
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม105--15
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน519834-183
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-156-21
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน1294-34
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน1181-20
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์--1-1
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4714431-222
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม44--8
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม271-10
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน3910525-169
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-52-7
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน-121-13
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน2112-15
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด39101--140
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-3--3
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-2--2
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1457--71
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-5--5
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน625--31
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน199--28
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1253--65
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม-2--2
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน1136--47
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม12--3
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-9--9
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-4--4
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1227--39
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม510--15
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม-1--1
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน69--15
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม-2--2
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน14--5
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-1--1
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด919--28
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม11--2
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน611--17
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม-2--2
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน23--5
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-2--2
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด540--45
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม3---3
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม-3--3
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน231--33
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม-4--4
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-2--2
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2975--104
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม34--7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม28--10
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน2048--68
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม25--7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน17--8
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน13--4
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด6432-51
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-1--1
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม12--3
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน3282-33
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม13--4
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-5--5
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน14--5
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด35123--158
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม18--9
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม46--10
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน2971--100
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม110--11
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-14--14
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-14--14
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2064--84
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม34--7
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม16--7
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน1147--58
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม22--4
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน12--3
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน23--5
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด30116--146
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-6--6
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม13--4
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน2796--123
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม14--5
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-4--4
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน13--4
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด3313441-208
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม211--13
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม1111-13
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน238335-141
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม1102-13
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน293-14
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน410--14
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1153--64
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม15--6
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม311--14
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน729--36
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม-4--4
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน-2--2
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน-2--2
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1940--59
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม-1--1
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม11--2
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1531--46
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม11--2
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน12--3
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน14--5
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2390--113
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม24--6
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม24--6
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1568--83
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม14--5
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน34--7
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน-6--6
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2253--75
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม42--6
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม22--4
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1242--54
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม11--2
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน13--4
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน23--5
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1421--35
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม11--2
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม1---1
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1218--30
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน-1--1
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน-1--1
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด3411469-217
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม944-17
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม5108-23
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน197544-138
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-46-10
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน1123-16
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-93-12
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์--1-1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด2476--100
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม512--17
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม33--6
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน1542--57
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม18--9
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน-7--7
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-4--4
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1969--88
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม-7--7
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม13--4
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน1741--58
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-3--3
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน111--12
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-4--4
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1471--85
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม23--5
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม22--4
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน852--60
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-2--2
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน-7--7
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน25--7
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด38203--241
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม113--14
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม220--22
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน34133--167
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม-1--1
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน125--26
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน-11--11
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด3710332-172
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม341-8
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-71-8
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน317225-128
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม26--8
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน-74-11
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน171-9
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด1554--69
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม42--6
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-5--5
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน1040--50
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน14--5
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน-3--3
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด-75--75
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม-5--5
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-5--5
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน-52--52
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม-2--2
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน-6--6
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน-5--5
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด36193--229
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม-19--19
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม211--13
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน28116--144
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม110--11
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน218--20
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน318--21
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-1--1
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด116929-109
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม131-5
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-41-5
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน94321-73
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม-13-4
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน-102-12
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน181-10
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด31173--204
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม210--12
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม612--18
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน22123--145
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม18--9
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน-8--8
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-12--12
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด6718990-346
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม411-6
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม472-13
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน5415174-279
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม1116-18
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน2146-22
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน251-8
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด4890--138
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม23--5
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม64--10
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน4060--100
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม-7--7
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน-5--5
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-11--11
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1455--69
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม12--3
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม-3--3
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน635--41
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม31--4
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน29--11
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน25--7
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1840--58
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม14--5
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม-8--8
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน1323--36
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม11--2
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน14--5
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน2---2
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1356--69
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม-1--1
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม21--3
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน1035--45
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม-6--6
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน14--5
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-9--9
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด17328--345
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม219--21
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม-24--24
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน12232--244
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม-15--15
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน225--27
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน113--14
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด97831-118
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม2112-15
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม184-13
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน54621-72
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม-41-5
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน172-10
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-2--2
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์--1-1
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด126225-99
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม432-9
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-43-7
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน74216-65
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-31-4
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-72-9
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน131-5
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-9255-147
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม-22-4
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-42-6
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน-6045-105
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-81-9
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-125-17
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-6--6
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด550--55
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม-5--5
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-3--3
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน533--38
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-3--3
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-4--4
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-2--2
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-75--75
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม-8--8
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-5--5
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน-51--51
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-4--4
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-5--5
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-2--2
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด2695--121
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม310--13
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม213--15
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน1654--70
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-5--5
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน47--11
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน16--7
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด22513-76
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม41--5
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน15393-57
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม11--2
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน-4--4
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน26--8
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด21---21
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม3---3
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม2---2
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน16---16
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด619--25
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-2--2
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-1--1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน67--13
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-2--2
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-4--4
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-3--3
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Version.