จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,58314,9141,596-20,093
ผอม28484948-1,181
ค่อนข้างผอม2821,01681-1,379
สมส่วน2,5049,8411,162-13,507
ท้วม134866100-1,100
เริ่มอ้วน1881,381125-1,694
อ้วน18495772-1,213
ค่านอกเกณฑ์731-11
อายุนอกเกณฑ์-17-8

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด2779--106
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม25--7
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม310--13
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน1751--68
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม21--3
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน16--7
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน26--8
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด1233--45
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม12--3
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน624--30
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม11--2
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน1---1
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน36--9
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด167930-125
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม-2--2
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม213-6
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน125221-85
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม-52-7
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน1123-16
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน-71-8
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์1---1
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด4210942-193
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม472-13
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม732-12
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน318231-144
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม-21-3
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน-103-13
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน-53-8
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด43105--148
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานผอม79--16
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่อนข้างผอม811--19
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานสมส่วน2472--96
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานท้วม-5--5
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานเริ่มอ้วน25--7
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอ้วน23--5
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานค่านอกเกณฑ์-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานอายุนอกเกณฑ์-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด1742--59
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม22--4
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม53--8
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1033--43
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-1--1
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-1--1
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-2--2
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด-77--77
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-6--6
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-6--6
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน-49--49
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-4--4
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-9--9
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-3--3
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด2480--104
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม33--6
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม24--6
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1458--72
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม23--5
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน17--8
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน25--7
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด184226-86
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-5--5
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม242-8
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน142720-61
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม12--3
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน133-7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-11-2
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด46119--165
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม45--9
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม87--15
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน3090--120
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม-2--2
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน49--13
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน-6--6
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด43199109-351
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม175-13
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม1135-19
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน4114183-265
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม-116-17
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน-164-20
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน-116-17
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด42156--198
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดผอม-11--11
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่อนข้างผอม512--17
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสมส่วน33105--138
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดท้วม14--5
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเริ่มอ้วน314--17
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอ้วน-9--9
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่านอกเกณฑ์-1--1
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด32317103-452
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดผอม-7--7
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่อนข้างผอม-197-26
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสมส่วน2623264-322
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดท้วม12012-33
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเริ่มอ้วน32310-36
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอ้วน21610-28
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่านอกเกณฑ์-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด-73--73
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดผอม-3--3
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่อนข้างผอม-3--3
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดสมส่วน-54--54
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดท้วม-3--3
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดเริ่มอ้วน-4--4
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอ้วน-6--6
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดค่านอกเกณฑ์-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดอายุนอกเกณฑ์-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด732--39
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม11--2
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม-3--3
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน622--28
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม-2--2
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน-3--3
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน-1--1
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด103346--449
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม624--30
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม627--33
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน73222--295
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม720--27
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน731--38
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน422--26
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด33109--142
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม-7--7
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม43--7
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน2670--96
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม-6--6
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน213--15
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน110--11
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด34100--134
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม617--23
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม511--16
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน1958--77
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม-5--5
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน18--9
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน31--4
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด1743--60
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลผอม21--3
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่อนข้างผอม17--8
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลสมส่วน1129--40
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลท้วม-1--1
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลเริ่มอ้วน23--5
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอ้วน12--3
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลค่านอกเกณฑ์-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลอายุนอกเกณฑ์-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด96166--262
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม34--7
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม315--18
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน72115--187
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม1010--20
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน716--23
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน-6--6
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์1---1
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด4272--114
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม42--6
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม-5--5
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน3446--80
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม27--9
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน17--8
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน15--6
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด76463253-792
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม2318-41
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม15221-74
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน58267176-501
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม32714-44
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน73921-67
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน54613-64
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-1--1
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด44101--145
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม35--8
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม13--4
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน1349--62
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม813--21
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน512--17
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน1419--33
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด63134--197
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ผอม36--9
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่อนข้างผอม37--10
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่สมส่วน5188--139
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ท้วม-5--5
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่เริ่มอ้วน414--18
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อ้วน214--16
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ค่านอกเกณฑ์-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่อายุนอกเกณฑ์-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด37110--147
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม23--5
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม212--14
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน1469--83
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-9--9
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน1711--28
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน16--7
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์1---1
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1041--51
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม1---1
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม13--4
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน719--26
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-4--4
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน-7--7
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน18--9
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด821--29
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม1---1
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม-3--3
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน614--20
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม11--2
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน-1--1
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน-2--2
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด3156--87
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-3--3
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม13--4
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน2637--63
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม13--4
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน25--7
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน15--6
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด3428--62
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม82--10
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม14--5
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน1917--36
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม11--2
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน23--5
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน31--4
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1295--107
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-5--5
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม27--9
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน768--75
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม13--4
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน14--5
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน18--9
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด55190--245
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม918--27
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม48--12
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน38136--174
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-10--10
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน311--14
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน17--8
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด2071--91
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-4--4
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม34--7
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน1453--67
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-1--1
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน14--5
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน25--7
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด168639-141
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยผอม-21-3
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่อนข้างผอม15--6
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยสมส่วน136729-109
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยท้วม-63-9
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยเริ่มอ้วน123-6
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอ้วน143-8
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยค่านอกเกณฑ์-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยอายุนอกเกณฑ์-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด4477--121
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม54--9
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม17--8
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2645--71
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม14--5
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน510--15
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน67--13
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด34103--137
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม15--6
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม43--7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2678--104
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม25--7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน16--7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน-6--6
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด2413763-224
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม17--8
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม144-9
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน209550-165
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม173-11
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน-103-13
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน1143-18
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด1429--43
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม11--2
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน820--28
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม22--4
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน24--6
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน12--3
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด2876--104
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม-3--3
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม39--12
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2248--70
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม-3--3
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน25--7
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน18--9
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด3871--109
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มผอม-5--5
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่อนข้างผอม45--9
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มสมส่วน2446--70
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มท้วม5---5
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มเริ่มอ้วน312--15
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอ้วน23--5
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มค่านอกเกณฑ์-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มอายุนอกเกณฑ์-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3078--108
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม43--7
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม22--4
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1257--69
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-5--5
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน27--9
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน104--14
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด4222368-333
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม2102-14
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม4184-26
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน3315053-236
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม1185-24
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน2164-22
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-11--11
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3622360-319
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม231-6
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม37--10
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน2517044-239
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม395-17
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน1197-27
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน2153-20
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด61208206-475
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม476-17
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม2106-18
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน48154151-353
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม21012-24
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน11318-32
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน41413-31
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด25103--128
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม15--6
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-6--6
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน2266--88
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม18--9
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน110--11
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-8--8
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด5298--150
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม23--5
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม84--12
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน3564--99
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-8--8
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน28--10
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน511--16
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด76278--354
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม610--16
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม1110--21
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน50178--228
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม321--24
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน438--42
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน221--23
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด43232--275
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม715--22
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม523--28
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน26146--172
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม213--15
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน223--25
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน112--13
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด54104--158
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม176--23
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม59--14
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน3167--98
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม-4--4
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน-13--13
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน15--6
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2051--71
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม12--3
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม34--7
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน1535--50
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม11--2
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน-5--5
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน-4--4
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด37203--240
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม315--18
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม416--20
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน26128--154
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม-16--16
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน217--19
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน211--13
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด940--49
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม24--6
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน726--33
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม-4--4
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน-3--3
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน-3--3
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2971,882--2,179
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือผอม17126--143
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่อนข้างผอม15150--165
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือสมส่วน2141,227--1,441
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือท้วม18112--130
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือเริ่มอ้วน14156--170
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออ้วน19111--130
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด2682,213--2,481
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม18131--149
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม17138--155
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน1811,405--1,586
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม17153--170
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน15249--264
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน18137--155
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์2---2
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด163503--666
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ผอม1533--48
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่อนข้างผอม1335--48
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้สมส่วน122323--445
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ท้วม540--45
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้เริ่มอ้วน555--60
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อ้วน317--20
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้ค่านอกเกณฑ์-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้อายุนอกเกณฑ์-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด137649-138
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม393-15
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม236-11
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน84329-80
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-91-10
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน-85-13
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน-4--4
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์--5-5
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด3310335-171
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม121-4
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม33--6
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน238523-131
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-44-8
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน154-10
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน443-11
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์1---1
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด1012--22
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม2---2
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน79--16
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน1---1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4614451-241
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม67--13
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม4141-19
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน288938-155
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม1135-19
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน3124-19
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน392-14
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์1---1
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์--1-1
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด7317445-292
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม113--14
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม105--15
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน5010433-187
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-156-21
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน1294-34
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน1181-20
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์--1-1
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4714931-227
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม371-11
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม46--10
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน3810824-170
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม-102-12
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน-63-9
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน2121-15
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด39100--139
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-3--3
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-2--2
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน1456--70
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-5--5
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน625--31
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน199--28
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1254--66
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-1--1
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม-2--2
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน1136--47
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม12--3
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-9--9
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-4--4
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1227--39
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม37--10
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม34--7
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน611--17
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม-1--1
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-4--4
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1021--31
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-1--1
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม12--3
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน812--20
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม-2--2
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-2--2
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน12--3
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด539--44
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม3---3
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม-3--3
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน230--32
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม-4--4
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-2--2
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2772--99
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม34--7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม28--10
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน1846--64
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม25--7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน16--7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน13--4
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด7442-53
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-1--1
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม23--5
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน3282-33
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม13--4
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-5--5
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน14--5
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด38131--169
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม18--9
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม46--10
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน3279--111
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม110--11
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-14--14
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน-14--14
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2064--84
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม33--6
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม16--7
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน1148--59
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม22--4
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน12--3
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน23--5
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด33118--151
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักผอม-6--6
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่อนข้างผอม13--4
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักสมส่วน3098--128
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักท้วม14--5
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักเริ่มอ้วน-4--4
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอ้วน13--4
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักค่านอกเกณฑ์-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักอายุนอกเกณฑ์-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด3313341-207
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม3102-15
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม3102-15
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน229032-144
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม-52-7
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน4102-16
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน181-10
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1155--66
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม15--6
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม311--14
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน730--37
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม-5--5
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน-2--2
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน-2--2
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2041--61
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม33--6
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1430--44
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม-2--2
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน23--5
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน13--4
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2395--118
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม24--6
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม24--6
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1573--88
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม14--5
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน34--7
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน-6--6
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2255--77
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม52--7
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม15--6
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1340--53
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม-2--2
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน34--7
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน-2--2
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1321--34
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาผอม11--2
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่อนข้างผอม1---1
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาสมส่วน1118--29
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาท้วม-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาเริ่มอ้วน-1--1
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอ้วน-1--1
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาค่านอกเกณฑ์-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาอายุนอกเกณฑ์-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด3411372-219
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม944-17
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม5108-23
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน197447-140
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-46-10
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน1123-16
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-93-12
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์--1-1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด2475--99
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม511--16
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม33--6
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน1543--58
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม18--9
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน-7--7
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-3--3
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1967--86
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม-7--7
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม13--4
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน1739--56
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-3--3
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน111--12
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน-4--4
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1571--86
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามผอม33--6
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่อนข้างผอม22--4
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามสมส่วน852--60
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามท้วม-2--2
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามเริ่มอ้วน-7--7
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอ้วน25--7
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามค่านอกเกณฑ์-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามอายุนอกเกณฑ์-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด39198--237
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม113--14
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม219--21
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน34129--163
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม11--2
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน125--26
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน-11--11
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด3610432-172
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม341-8
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-8--8
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน307226-128
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม26--8
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน-74-11
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน171-9
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด1354--67
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม43--7
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-4--4
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน841--49
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน14--5
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน-2--2
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด-78--78
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม-6--6
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-6--6
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน-52--52
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม-2--2
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน-7--7
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน-5--5
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด36193--229
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม-19--19
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม211--13
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน28114--142
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม110--11
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน219--21
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน319--22
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-1--1
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด117030-111
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือผอม131-5
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่อนข้างผอม-41-5
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือสมส่วน94322-74
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือท้วม-13-4
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือเริ่มอ้วน-102-12
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออ้วน191-11
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือค่านอกเกณฑ์-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนืออายุนอกเกณฑ์-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด32171--203
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม210--12
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม612--18
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน23122--145
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม17--8
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน-8--8
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-12--12
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด6318589-337
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม711-9
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม252-9
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน4714973-269
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม3116-20
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน3146-23
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน151-7
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด4679--125
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม22--4
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม53--8
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน3952--91
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม-6--6
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน-5--5
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-11--11
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1356--69
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม-2--2
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม-3--3
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน636--42
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม31--4
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน29--11
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน25--7
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด2042--62
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม15--6
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม-8--8
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน1424--38
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม11--2
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน24--6
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน2---2
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1555--70
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม-1--1
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม21--3
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน1134--45
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม16--7
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน14--5
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-9--9
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด15321--336
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม231--33
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม-32--32
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน10205--215
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม-17--17
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน222--24
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน114--15
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด117633-120
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันผอม393-15
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่อนข้างผอม282-12
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันสมส่วน64524-75
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันท้วม-31-4
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันเริ่มอ้วน-102-12
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอ้วน-11-2
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันค่านอกเกณฑ์-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันอายุนอกเกณฑ์-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด116227-100
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม434-11
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-43-7
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน74216-65
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-31-4
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-72-9
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-31-4
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-9154-145
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม-22-4
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-42-6
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน-5945-104
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-8--8
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-125-17
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-6--6
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด550--55
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม-5--5
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-3--3
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน533--38
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-3--3
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-4--4
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-2--2
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-77--77
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม-8--8
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม-5--5
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน-52--52
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม-4--4
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน-6--6
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-2--2
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด2799--126
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางผอม49--13
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่อนข้างผอม18--9
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางสมส่วน1860--78
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางท้วม36--9
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางเริ่มอ้วน16--7
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอ้วน-10--10
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางค่านอกเกณฑ์-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางอายุนอกเกณฑ์-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด29746-109
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูผอม-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่อนข้างผอม52--7
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูสมส่วน19556-80
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูท้วม12--3
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูเริ่มอ้วน18--9
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอ้วน36--9
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูค่านอกเกณฑ์-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูอายุนอกเกณฑ์-1--1
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด21---21
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม3---3
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม2---2
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน16---16
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด619--25
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางผอม-2--2
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่อนข้างผอม-1--1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางสมส่วน67--13
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางท้วม-2--2
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางเริ่มอ้วน-4--4
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอ้วน-3--3
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางค่านอกเกณฑ์-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Version.