จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,58314,9141,596-20,093
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี127---127
4 ปี733---733
5 ปี1,5521--1,553
6 ปี1,095730--1,825
7 ปี452,295--2,340
8 ปี222,329--2,351
9 ปี62,393--2,399
10 ปี22,467--2,469
11 ปี-2,505--2,505
12 ปี11,84193-1,935
13 ปี-214427-641
14 ปี-70534-604
15 ปี-41363-404
16 ปี-18115-133
17 ปี-737-44
18 ปี-217-19
19 ปี--4-4
20 ปี-16-7
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด2779--106
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานน้อยกว่า 2 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน2 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน3 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน4 ปี5---5
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน5 ปี9---9
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน6 ปี132--15
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน7 ปี-14--14
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน8 ปี-12--12
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน9 ปี-15--15
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน10 ปี-10--10
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน11 ปี-13--13
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน12 ปี-12--12
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน13 ปี-1--1
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน14 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน15 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน16 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน17 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน18 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน19 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปี-----
57010001 บ้านโป่งเกลือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปีขึ้นไป-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด1233--45
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานน้อยกว่า 2 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน2 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน3 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน4 ปี4---4
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน5 ปี6---6
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน6 ปี22--4
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน7 ปี-6--6
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน8 ปี-3--3
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน9 ปี-8--8
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน10 ปี-5--5
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน11 ปี-5--5
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน12 ปี-4--4
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน13 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน14 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน15 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน16 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน17 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน18 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน19 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปี-----
57010002 บ้านโป่งช้างเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปีขึ้นไป-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด167930-125
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานน้อยกว่า 2 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน2 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน3 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน4 ปี5---5
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน5 ปี6---6
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน6 ปี54--9
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน7 ปี-14--14
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน8 ปี-16--16
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน9 ปี-13--13
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน10 ปี-12--12
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน11 ปี-7--7
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน12 ปี-131-14
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน13 ปี--7-7
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน14 ปี--16-16
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน15 ปี--6-6
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน16 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน17 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน18 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน19 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปี-----
57010003 ดอยลานพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปีขึ้นไป-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด4210942-193
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานน้อยกว่า 2 ปี-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน2 ปี-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน3 ปี-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน4 ปี9---9
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน5 ปี17---17
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน6 ปี163--19
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน7 ปี-25--25
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน8 ปี-15--15
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน9 ปี-21--21
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน10 ปี-14--14
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน11 ปี-11--11
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน12 ปี-17--17
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน13 ปี-113-14
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน14 ปี-217-19
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน15 ปี--10-10
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน16 ปี--1-1
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน17 ปี--1-1
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน18 ปี-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน19 ปี-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปี-----
57010004 บ้านโล๊ะป่าตุ้มเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปีขึ้นไป-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานนักเรียนทั้งหมด43105--148
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลานน้อยกว่า 2 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน2 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน3 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน4 ปี6---6
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน5 ปี19---19
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน6 ปี184--22
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน7 ปี-22--22
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน8 ปี-9--9
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน9 ปี-17--17
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน10 ปี-15--15
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน11 ปี-25--25
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน12 ปี-13--13
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน13 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน14 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน15 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน16 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน17 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน18 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน19 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปี-----
57010007 บ้านจำบอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนดอยลาน20 ปีขึ้นไป-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด1742--59
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี6---6
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี6---6
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี56--11
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-6--6
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-3--3
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-6--6
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-6--6
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-7--7
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-8--8
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010008 บ้านผาเสริฐเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด-77--77
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี-4--4
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-13--13
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-13--13
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-6--6
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-14--14
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-9--9
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-13--13
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-4--4
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-1--1
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010009 บ้านโป่งนาคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด2480--104
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี2---2
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี11---11
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี113--14
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-13--13
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-6--6
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-12--12
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-17--17
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-13--13
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-11--11
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-3--3
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-1--1
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-1--1
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010011 บ้านดอยฮางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด184226-86
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี5---5
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี12---12
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี16--7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-7--7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-5--5
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-7--7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-10--10
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-7--7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี--9-9
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี--7-7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี--7-7
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี--2-2
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี--1-1
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010012 บ้านโป่งน้ำร้อนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด46119--165
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้2 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้3 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้4 ปี7---7
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้5 ปี24---24
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้6 ปี157--22
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้7 ปี-20--20
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้8 ปี-23--23
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้9 ปี-16--16
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้10 ปี-18--18
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้11 ปี-12--12
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้12 ปี-16--16
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้13 ปี-5--5
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้14 ปี-2--2
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้15 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้16 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้17 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้18 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้19 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปี-----
57010013 บ้านท่าสายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปีขึ้นไป-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด43199109-351
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้2 ปี-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้3 ปี-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้4 ปี11---11
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้5 ปี22---22
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้6 ปี104--14
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้7 ปี-36--36
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้8 ปี-28--28
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้9 ปี-35--35
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้10 ปี-33--33
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้11 ปี-26--26
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้12 ปี-338-41
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้13 ปี-333-36
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้14 ปี--33-33
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้15 ปี-126-27
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้16 ปี--6-6
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้17 ปี--2-2
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้18 ปี--1-1
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้19 ปี-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปี-----
57010014 บ้านหัวดอยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปีขึ้นไป-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด42156--198
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดน้อยกว่า 2 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด2 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด3 ปี3---3
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด4 ปี10---10
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด5 ปี16---16
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด6 ปี104--14
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด7 ปี119--20
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด8 ปี223--25
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด9 ปี-24--24
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด10 ปี-28--28
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด11 ปี-28--28
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด12 ปี-28--28
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด13 ปี-2--2
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด14 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด15 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด16 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด17 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด18 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด19 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด20 ปี-----
57010016 ห้วยพลูพิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด20 ปีขึ้นไป-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด32317103-452
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดน้อยกว่า 2 ปี-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด2 ปี-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด3 ปี-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด4 ปี3---3
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด5 ปี13---13
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด6 ปี108--18
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด7 ปี629--35
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด8 ปี-40--40
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด9 ปี-43--43
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด10 ปี-59--59
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด11 ปี-60--60
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด12 ปี-581-59
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด13 ปี-1628-44
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด14 ปี-231-33
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด15 ปี-226-28
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด16 ปี--14-14
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด17 ปี--2-2
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด18 ปี--1-1
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด19 ปี-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด20 ปี-----
57010017 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด20 ปีขึ้นไป-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดนักเรียนทั้งหมด-73--73
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุดน้อยกว่า 2 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด2 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด3 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด4 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด5 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด6 ปี-3--3
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด7 ปี-12--12
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด8 ปี-10--10
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด9 ปี-14--14
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด10 ปี-11--11
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด11 ปี-10--10
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด12 ปี-13--13
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด13 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด14 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด15 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด16 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด17 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด18 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด19 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด20 ปี-----
57010018 บ้านถ้ำผาตองเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนท่าสุด20 ปีขึ้นไป-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด732--39
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลน้อยกว่า 2 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล2 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล3 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล4 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล5 ปี4---4
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล6 ปี21--3
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล7 ปี-5--5
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล8 ปี13--4
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล9 ปี-5--5
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล10 ปี-4--4
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล11 ปี-6--6
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล12 ปี-6--6
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล13 ปี-2--2
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล14 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล15 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล16 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล17 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล18 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล19 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปี-----
57010020 บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปีขึ้นไป-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด103346--449
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลน้อยกว่า 2 ปี-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล2 ปี-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล3 ปี14---14
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล4 ปี21---21
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล5 ปี41---41
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล6 ปี2720--47
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล7 ปี-45--45
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล8 ปี-55--55
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล9 ปี-62--62
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล10 ปี-47--47
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล11 ปี-63--63
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล12 ปี-47--47
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล13 ปี-3--3
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล14 ปี-1--1
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล15 ปี-1--1
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล16 ปี-1--1
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล17 ปี-1--1
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล18 ปี-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล19 ปี-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปี-----
57010021 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปีขึ้นไป-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด33109--142
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลน้อยกว่า 2 ปี-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล2 ปี-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล3 ปี4---4
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล4 ปี7---7
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล5 ปี11---11
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล6 ปี119--20
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล7 ปี-21--21
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล8 ปี-20--20
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล9 ปี-16--16
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล10 ปี-14--14
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล11 ปี-14--14
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล12 ปี-12--12
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล13 ปี-1--1
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล14 ปี-1--1
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล15 ปี-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล16 ปี-1--1
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล17 ปี-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล18 ปี-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล19 ปี-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปี-----
57010022 บ้านนางแลในเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปีขึ้นไป-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด34100--134
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลน้อยกว่า 2 ปี-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล2 ปี-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล3 ปี5---5
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล4 ปี8---8
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล5 ปี9---9
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล6 ปี123--15
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล7 ปี-18--18
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล8 ปี-19--19
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล9 ปี-22--22
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล10 ปี-9--9
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล11 ปี-12--12
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล12 ปี-12--12
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล13 ปี-3--3
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล14 ปี-1--1
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล15 ปี-1--1
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล16 ปี-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล17 ปี-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล18 ปี-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล19 ปี-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปี-----
57010023 บ้านนางแลเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปีขึ้นไป-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลนักเรียนทั้งหมด1743--60
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแลน้อยกว่า 2 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล2 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล3 ปี2---2
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล4 ปี4---4
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล5 ปี6---6
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล6 ปี4---4
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล7 ปี-5--5
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล8 ปี15--6
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล9 ปี-7--7
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล10 ปี-11--11
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล11 ปี-8--8
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล12 ปี-7--7
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล13 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล14 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล15 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล16 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล17 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล18 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล19 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปี-----
57010024 บ้านสันต้นขามเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนนางแล20 ปีขึ้นไป-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด96166--262
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่น้อยกว่า 2 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่2 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่3 ปี10---10
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่4 ปี29---29
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่5 ปี30---30
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่6 ปี2512--37
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่7 ปี231--33
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่8 ปี-19--19
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่9 ปี-27--27
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่10 ปี-26--26
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่11 ปี-21--21
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่12 ปี-25--25
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่13 ปี-3--3
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่14 ปี-2--2
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่15 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่16 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่17 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่18 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่19 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปี-----
57010025 บ้านโป่งพระบาทเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปีขึ้นไป-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด4272--114
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่น้อยกว่า 2 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่2 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่3 ปี7---7
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่4 ปี16---16
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่5 ปี8---8
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่6 ปี111--12
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่7 ปี-12--12
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่8 ปี-9--9
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่9 ปี-15--15
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่10 ปี-13--13
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่11 ปี-12--12
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่12 ปี-9--9
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่13 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่14 ปี-1--1
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่15 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่16 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่17 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่18 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่19 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปี-----
57010026 บ้านโป่งน้ำตกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปีขึ้นไป-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด76463253-792
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่น้อยกว่า 2 ปี-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่2 ปี-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่3 ปี6---6
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่4 ปี13---13
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่5 ปี371--38
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่6 ปี1923--42
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่7 ปี154--55
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่8 ปี-81--81
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่9 ปี-65--65
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่10 ปี-82--82
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่11 ปี-91--91
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่12 ปี-5629-85
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่13 ปี-576-81
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่14 ปี-394-97
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่15 ปี-137-38
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่16 ปี-114-15
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่17 ปี--1-1
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่18 ปี--2-2
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่19 ปี-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปี-----
57010027 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปีขึ้นไป-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด44101--145
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่น้อยกว่า 2 ปี-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่2 ปี-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่3 ปี5---5
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่4 ปี8---8
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่5 ปี15---15
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่6 ปี105--15
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่7 ปี120--21
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่8 ปี512--17
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่9 ปี-16--16
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่10 ปี-13--13
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่11 ปี-12--12
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่12 ปี-15--15
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่13 ปี-4--4
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่14 ปี-1--1
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่15 ปี-3--3
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่16 ปี-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่17 ปี-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่18 ปี-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่19 ปี-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปี-----
57010028 บ้านขัวแคร่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปีขึ้นไป-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่นักเรียนทั้งหมด63134--197
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่น้อยกว่า 2 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่2 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่3 ปี7---7
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่4 ปี21---21
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่5 ปี24---24
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่6 ปี115--16
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่7 ปี-21--21
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่8 ปี-26--26
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่9 ปี-22--22
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่10 ปี-24--24
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่11 ปี-18--18
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่12 ปี-16--16
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่13 ปี-1--1
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่14 ปี-1--1
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่15 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่16 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่17 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่18 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่19 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปี-----
57010029 บ้านป่าสักไก่เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนบ้านดู่20 ปีขึ้นไป-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด37110--147
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี6---6
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี19---19
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี116--17
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี-19--19
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี114--15
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-17--17
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-26--26
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-17--17
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-11--11
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010030 บ้านริมลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1041--51
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี3---3
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี1---1
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี52--7
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี-7--7
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี12--3
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-6--6
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-10--10
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-10--10
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-4--4
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010031 บ้านป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด821--29
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี6---6
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี2---2
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี-6--6
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-3--3
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-3--3
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-5--5
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-3--3
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-1--1
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010032 บ้านห้วยทรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด3156--87
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี4---4
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี16---16
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี103--13
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี-6--6
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี17--8
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-3--3
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-12--12
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-11--11
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-11--11
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-3--3
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010033 บ้านปุยคำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด3428--62
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี2---2
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี13---13
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี12---12
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี65--11
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี18--9
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี-3--3
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-4--4
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-3--3
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-3--3
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-2--2
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010034 บ้านสันกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด1295--107
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี3---3
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี6---6
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี33--6
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี-6--6
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี-19--19
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-13--13
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-16--16
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-17--17
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-16--16
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-1--1
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-2--2
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-2--2
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010036 บ้านหนองหม้อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด55190--245
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี3---3
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี14---14
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี16---16
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี147--21
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี625--31
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี140--41
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-29--29
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-24--24
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-20--20
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี123--24
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-9--9
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-6--6
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-7--7
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010037 บ้านแม่กรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด2071--91
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี6---6
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี10---10
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี46--10
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี-7--7
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี-8--8
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-13--13
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-14--14
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-12--12
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-9--9
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-2--2
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010038 บ้านปางริมกรณ์เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยนักเรียนทั้งหมด168639-141
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัยน้อยกว่า 2 ปี-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย2 ปี-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย3 ปี1---1
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย4 ปี3---3
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย5 ปี5---5
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย6 ปี64--10
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย7 ปี19--10
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย8 ปี-13--13
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย9 ปี-19--19
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย10 ปี-13--13
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย11 ปี-11--11
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย12 ปี-83-11
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย13 ปี-710-17
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย14 ปี-210-12
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย15 ปี--8-8
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย16 ปี--6-6
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย17 ปี--2-2
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย18 ปี-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย19 ปี-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปี-----
57010040 บ้านปางคึกเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย20 ปีขึ้นไป-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด4477--121
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มน้อยกว่า 2 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม2 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม3 ปี3---3
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม4 ปี18---18
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม5 ปี12---12
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม6 ปี116--17
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม7 ปี-6--6
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม8 ปี-13--13
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม9 ปี-9--9
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม10 ปี-17--17
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม11 ปี-16--16
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม12 ปี-10--10
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม13 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม14 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม15 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม16 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม17 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม18 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม19 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปี-----
57010042 บ้านปางลาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปีขึ้นไป-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด34103--137
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มน้อยกว่า 2 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม2 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม3 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม4 ปี7---7
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม5 ปี15---15
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม6 ปี113--14
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม7 ปี-17--17
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม8 ปี115--16
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม9 ปี-18--18
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม10 ปี-17--17
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม11 ปี-19--19
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม12 ปี-11--11
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม13 ปี-3--3
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม14 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม15 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม16 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม17 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม18 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม19 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปี-----
57010043 บ้านเวียงกลางเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปีขึ้นไป-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด2413763-224
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มน้อยกว่า 2 ปี-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม2 ปี-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม3 ปี-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม4 ปี5---5
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม5 ปี5---5
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม6 ปี58--13
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม7 ปี316--19
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม8 ปี216--18
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม9 ปี324--27
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม10 ปี116--17
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม11 ปี-27--27
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม12 ปี-266-32
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม13 ปี-314-17
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม14 ปี--22-22
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม15 ปี--18-18
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม16 ปี-11-2
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม17 ปี--2-2
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม18 ปี-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม19 ปี-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปี-----
57010045 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปีขึ้นไป-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด1429--43
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มน้อยกว่า 2 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม2 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม3 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม4 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม5 ปี6---6
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม6 ปี8---8
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม7 ปี-1--1
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม8 ปี-5--5
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม9 ปี-9--9
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม10 ปี-1--1
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม11 ปี-9--9
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม12 ปี-1--1
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม13 ปี-2--2
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม14 ปี-1--1
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม15 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม16 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม17 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม18 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม19 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปี-----
57010046 ห้วยเจริญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปีขึ้นไป-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด2876--104
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มน้อยกว่า 2 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม2 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม3 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม4 ปี14---14
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม5 ปี8---8
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม6 ปี53--8
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม7 ปี111--12
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม8 ปี-8--8
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม9 ปี-12--12
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม10 ปี-17--17
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม11 ปี-10--10
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม12 ปี-10--10
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม13 ปี-4--4
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม14 ปี-1--1
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม15 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม16 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม17 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม18 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม19 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปี-----
57010047 บ้านหนองบัวแดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปีขึ้นไป-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มนักเรียนทั้งหมด3871--109
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้มน้อยกว่า 2 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม2 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม3 ปี8---8
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม4 ปี8---8
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม5 ปี13---13
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม6 ปี92--11
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม7 ปี-15--15
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม8 ปี-13--13
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม9 ปี-14--14
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม10 ปี-6--6
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม11 ปี-16--16
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม12 ปี-5--5
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม13 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม14 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม15 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม16 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม17 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม18 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม19 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปี-----
57010048 บ้านโล๊ะป่าห้าเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม20 ปีขึ้นไป-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3078--108
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี9---9
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี16---16
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี44--8
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี111--12
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-8--8
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-12--12
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-12--12
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-14--14
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-9--9
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-2--2
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-3--3
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-2--2
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-1--1
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010049 บ้านห้วยทรายขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด4222368-333
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี6---6
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี17---17
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี149--23
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี237--39
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี242--44
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี128--29
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-33--33
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-32--32
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-28--28
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-1213-25
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-225-27
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี--22-22
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี--7-7
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี--1-1
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010050 บ้านรวมมิตรเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด3622360-319
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี6---6
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี15---15
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี157--22
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-41--41
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-38--38
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-22--22
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-35--35
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-31--31
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-241-25
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-1318-31
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-715-22
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี--14-14
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-39-12
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-22-4
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี--1-1
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010051 ผาขวางวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด61208206-475
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี12---12
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี31---31
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี1811--29
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-32--32
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-31--31
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-32--32
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-28--28
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-31--31
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-3615-51
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-349-52
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-273-75
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-148-49
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-116-17
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี--2-2
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี--1-1
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี--2-2
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010053 แม่ยาววิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด25103--128
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี6---6
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี13---13
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี52--7
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-15--15
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี114--15
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-18--18
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-20--20
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-16--16
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-13--13
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-3--3
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-2--2
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010054 บ้านทุ่งหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด5298--150
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี8---8
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี16---16
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี10---10
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี184--22
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-12--12
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-16--16
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-15--15
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-13--13
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-21--21
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-16--16
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-1--1
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010056 บ้านห้วยขมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด76278--354
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้2 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้3 ปี6---6
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้4 ปี13---13
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้5 ปี34---34
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้6 ปี2212--34
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้7 ปี137--38
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้8 ปี-47--47
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้9 ปี-62--62
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้10 ปี-49--49
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้11 ปี-48--48
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้12 ปี-23--23
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้13 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้14 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้15 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้16 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้17 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้18 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้19 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปี-----
57010057 อนุบาลหัวฝายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปีขึ้นไป-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด43232--275
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้2 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้3 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้4 ปี8---8
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้5 ปี19---19
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้6 ปี1621--37
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้7 ปี-32--32
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้8 ปี-34--34
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้9 ปี-32--32
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้10 ปี-38--38
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้11 ปี-43--43
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้12 ปี-31--31
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้13 ปี-1--1
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้14 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้15 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้16 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้17 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้18 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้19 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปี-----
57010058 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปีขึ้นไป-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด54104--158
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ2 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ3 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ4 ปี13---13
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ5 ปี22---22
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ6 ปี197--26
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ7 ปี-19--19
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ8 ปี-15--15
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ9 ปี-16--16
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ10 ปี-8--8
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ11 ปี-18--18
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ12 ปี-15--15
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ13 ปี-3--3
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ14 ปี-2--2
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ15 ปี-1--1
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ16 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ17 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ18 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ19 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปี-----
57010059 บ้านป่ายางมนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2051--71
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ2 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ3 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ4 ปี6---6
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ5 ปี7---7
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ6 ปี64--10
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ7 ปี-12--12
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ8 ปี-4--4
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ9 ปี115--16
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ10 ปี-5--5
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ11 ปี-6--6
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ12 ปี-3--3
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ13 ปี-1--1
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ14 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ15 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ16 ปี-1--1
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ17 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ18 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ19 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปี-----
57010063 บ้านป่ายางหลวงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด37203--240
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ2 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ3 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ4 ปี3---3
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ5 ปี16---16
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ6 ปี117--18
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ7 ปี436--40
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ8 ปี226--28
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ9 ปี-42--42
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ10 ปี132--33
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ11 ปี-27--27
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ12 ปี-23--23
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ13 ปี-8--8
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ14 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ15 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ16 ปี-1--1
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ17 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ18 ปี-1--1
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ19 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปี-----
57010064 บ้านน้ำลัดเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด940--49
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ2 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ3 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ4 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ5 ปี4---4
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ6 ปี51--6
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ7 ปี-6--6
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ8 ปี-5--5
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ9 ปี-5--5
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ10 ปี-8--8
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ11 ปี-7--7
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ12 ปี-8--8
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ13 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ14 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ15 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ16 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ17 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ18 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ19 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปี-----
57010066 บ้านเวียงกือนาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือนักเรียนทั้งหมด2971,882--2,179
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ2 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ3 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ4 ปี50---50
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ5 ปี156---156
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ6 ปี91128--219
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ7 ปี-328--328
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ8 ปี-309--309
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ9 ปี-321--321
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ10 ปี-307--307
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ11 ปี-326--326
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ12 ปี-163--163
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ13 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ14 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ15 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ16 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ17 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ18 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ19 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปี-----
57010068 อนุบาลเชียงรายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด2682,213--2,481
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้2 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้3 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้4 ปี44---44
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้5 ปี138---138
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้6 ปี86113--199
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้7 ปี-343--343
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้8 ปี-357--357
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้9 ปี-344--344
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้10 ปี-389--389
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้11 ปี-408--408
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้12 ปี-253--253
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้13 ปี-6--6
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้14 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้15 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้16 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้17 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้18 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้19 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปี-----
57010069 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปีขึ้นไป-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้นักเรียนทั้งหมด163503--666
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้น้อยกว่า 2 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้2 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้3 ปี4---4
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้4 ปี42---42
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้5 ปี69---69
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้6 ปี4726--73
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้7 ปี175--76
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้8 ปี-75--75
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้9 ปี-88--88
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้10 ปี-98--98
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้11 ปี-82--82
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้12 ปี-57--57
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้13 ปี-1--1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้14 ปี-1--1
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้15 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้16 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้17 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้18 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้19 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปี-----
57010071 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)เมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนเมืองใต้20 ปีขึ้นไป-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด137649-138
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูน้อยกว่า 2 ปี-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู2 ปี-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู3 ปี-----
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู4 ปี1---1
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู5 ปี10---10
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู6 ปี11--2
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู7 ปี114--15
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู8 ปี-9--9
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู9 ปี-12--12
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู10 ปี-15--15
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู11 ปี-10--10
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู12 ปี-112-13
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู13 ปี-15-6
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู14 ปี-110-11
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู15 ปี--7-7
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู16 ปี--13-13
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู17 ปี-13-4
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู18 ปี-13-4
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู19 ปี--2-2
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปี--4-4
57010074 บ้านห้วยชมภูเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปีขึ้นไป-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด3310335-171
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูน้อยกว่า 2 ปี-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู2 ปี-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู3 ปี-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู4 ปี6---6
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู5 ปี14---14
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู6 ปี136--19
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู7 ปี-16--16
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู8 ปี-12--12
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู9 ปี-20--20
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู10 ปี-14--14
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู11 ปี-20--20
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู12 ปี-93-12
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู13 ปี--10-10
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู14 ปี-214-16
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู15 ปี-27-9
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู16 ปี-1--1
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู17 ปี-11-2
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู18 ปี-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู19 ปี-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปี-----
57010075 บ้านปางขอนเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปีขึ้นไป-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด1012--22
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูน้อยกว่า 2 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู2 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู3 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู4 ปี3---3
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู5 ปี4---4
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู6 ปี3---3
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู7 ปี-5--5
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู8 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู9 ปี-3--3
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู10 ปี-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู11 ปี-1--1
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู12 ปี-2--2
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู13 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู14 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู15 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู16 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู17 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู18 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู19 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปี-----
57010076 บ้านผาลั้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปีขึ้นไป-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4614451-241
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูน้อยกว่า 2 ปี-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู2 ปี-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู3 ปี-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู4 ปี7---7
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู5 ปี18---18
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู6 ปี165--21
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู7 ปี316--19
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู8 ปี122--23
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู9 ปี126--27
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู10 ปี-21--21
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู11 ปี-21--21
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู12 ปี-19--19
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู13 ปี-87-15
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู14 ปี-317-20
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู15 ปี-211-13
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู16 ปี-111-12
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู17 ปี--3-3
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู18 ปี--1-1
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู19 ปี-----
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปี--1-1
57010077 บ้านจะคือเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปีขึ้นไป-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด7317445-292
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูน้อยกว่า 2 ปี-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู2 ปี-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู3 ปี-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู4 ปี11---11
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู5 ปี39---39
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู6 ปี2310--33
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู7 ปี-27--27
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู8 ปี-29--29
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู9 ปี-35--35
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู10 ปี-16--16
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู11 ปี-17--17
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู12 ปี-24--24
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู13 ปี-107-17
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู14 ปี-215-17
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู15 ปี-415-19
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู16 ปี--2-2
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู17 ปี--4-4
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู18 ปี--1-1
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู19 ปี-----
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปี--1-1
57010078 บ้านห้วยแม่เลี่ยมเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปีขึ้นไป-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด4714931-227
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูน้อยกว่า 2 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู2 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู3 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู4 ปี8---8
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู5 ปี16---16
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู6 ปี236--29
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู7 ปี-29--29
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู8 ปี-32--32
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู9 ปี-21--21
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู10 ปี-23--23
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู11 ปี-18--18
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู12 ปี-15--15
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู13 ปี-29-11
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู14 ปี-110-11
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู15 ปี-212-14
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู16 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู17 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู18 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู19 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปี-----
57010079 แม่มอญวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปีขึ้นไป-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด39100--139
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี7---7
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี16---16
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี165--21
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-10--10
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-15--15
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-17--17
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-13--13
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-15--15
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-12--12
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-9--9
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-1--1
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-2--2
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-1--1
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010081 บ้านห้วยแม่ซ้ายเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1254--66
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี1---1
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี9---9
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี2---2
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-6--6
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-12--12
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-10--10
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-10--10
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-8--8
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-8--8
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010082 บ้านป่าก๊อเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1227--39
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี1---1
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี4---4
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี71--8
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-1--1
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-4--4
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-8--8
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-6--6
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-5--5
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-2--2
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010083 บ้านหัวดงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด1021--31
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี3---3
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี5---5
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี21--3
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-1--1
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-4--4
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-3--3
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-2--2
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-6--6
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-4--4
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010084 บ้านดงป่าเหมี้ยงเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด539--44
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี1---1
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี4---4
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี-3--3
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-7--7
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-7--7
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-4--4
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-4--4
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-5--5
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-9--9
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010085 บ้านป่าแหย่งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2772--99
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี7---7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี14---14
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี65--11
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-11--11
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-13--13
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-11--11
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-9--9
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-14--14
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-7--7
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-2--2
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010086 บ้านโป่งฮึ้งเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด7442-53
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี3---3
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี42--6
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-5--5
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-7--7
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-3--3
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-10--10
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-12--12
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-5--5
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี--1-1
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี--1-1
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010087 บ้านร่องปลาขาวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด38131--169
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี9---9
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี18---18
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี115--16
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-19--19
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-14--14
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-20--20
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-28--28
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-29--29
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-16--16
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010088 อนุบาลห้วยสักเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด2064--84
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี2---2
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี13---13
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี51--6
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-11--11
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-15--15
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-12--12
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-6--6
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-8--8
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-11--11
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010089 บ้านร่องเผียวเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักนักเรียนทั้งหมด33118--151
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสักน้อยกว่า 2 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก2 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก3 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก4 ปี6---6
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก5 ปี17---17
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก6 ปี104--14
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก7 ปี-14--14
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก8 ปี-15--15
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก9 ปี-25--25
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก10 ปี-17--17
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก11 ปี-20--20
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก12 ปี-22--22
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก13 ปี-1--1
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก14 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก15 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก16 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก17 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก18 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก19 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปี-----
57010090 ร่องเบ้อวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยสัก20 ปีขึ้นไป-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด3313341-207
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาน้อยกว่า 2 ปี-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา2 ปี-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา3 ปี-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา4 ปี5---5
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา5 ปี13---13
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา6 ปี157--22
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา7 ปี-27--27
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา8 ปี-23--23
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา9 ปี-18--18
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา10 ปี-20--20
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา11 ปี-22--22
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา12 ปี-162-18
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา13 ปี--13-13
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา14 ปี--14-14
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา15 ปี--10-10
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา16 ปี--1-1
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา17 ปี-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา18 ปี--1-1
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา19 ปี-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปี-----
57010091 บ้านดอนเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปีขึ้นไป-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1155--66
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาน้อยกว่า 2 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา2 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา3 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา4 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา5 ปี5---5
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา6 ปี64--10
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา7 ปี-6--6
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา8 ปี-10--10
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา9 ปี-9--9
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา10 ปี-5--5
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา11 ปี-11--11
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา12 ปี-6--6
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา13 ปี-4--4
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา14 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา15 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา16 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา17 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา18 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา19 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปี-----
57010092 บ้านชัยพฤกษ์เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปีขึ้นไป-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2041--61
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาน้อยกว่า 2 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา2 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา3 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา4 ปี6---6
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา5 ปี11---11
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา6 ปี3---3
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา7 ปี-10--10
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา8 ปี-8--8
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา9 ปี-3--3
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา10 ปี-7--7
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา11 ปี-9--9
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา12 ปี-2--2
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา13 ปี-1--1
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา14 ปี-1--1
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา15 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา16 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา17 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา18 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา19 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปี-----
57010093 บ้านช่องลมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปีขึ้นไป-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2395--118
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาน้อยกว่า 2 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา2 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา3 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา4 ปี7---7
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา5 ปี11---11
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา6 ปี56--11
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา7 ปี-10--10
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา8 ปี-7--7
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา9 ปี-17--17
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา10 ปี-18--18
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา11 ปี-24--24
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา12 ปี-11--11
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา13 ปี-2--2
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา14 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา15 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา16 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา17 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา18 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา19 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปี-----
57010094 บ้านจอเจริญเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปีขึ้นไป-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด2255--77
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาน้อยกว่า 2 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา2 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา3 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา4 ปี5---5
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา5 ปี11---11
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา6 ปี65--11
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา7 ปี-5--5
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา8 ปี-8--8
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา9 ปี-10--10
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา10 ปี-6--6
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา11 ปี-11--11
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา12 ปี-9--9
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา13 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา14 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา15 ปี-1--1
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา16 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา17 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา18 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา19 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปี-----
57010096 บ้านดอยงามเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปีขึ้นไป-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลานักเรียนทั้งหมด1321--34
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลาน้อยกว่า 2 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา2 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา3 ปี3---3
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา4 ปี1---1
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา5 ปี7---7
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา6 ปี23--5
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา7 ปี-3--3
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา8 ปี-2--2
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา9 ปี-2--2
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา10 ปี-3--3
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา11 ปี-4--4
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา12 ปี-4--4
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา13 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา14 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา15 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา16 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา17 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา18 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา19 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปี-----
57010097 บ้านสมานมิตรเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา20 ปีขึ้นไป-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด3411372-219
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามน้อยกว่า 2 ปี-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม2 ปี-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม3 ปี-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม4 ปี3---3
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม5 ปี19---19
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม6 ปี1210--22
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม7 ปี-20--20
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม8 ปี-8--8
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม9 ปี-13--13
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม10 ปี-24--24
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม11 ปี-20--20
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม12 ปี-166-22
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม13 ปี-123-24
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม14 ปี-124-25
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม15 ปี--18-18
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม16 ปี--1-1
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม17 ปี-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม18 ปี-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม19 ปี-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปี-----
57010098 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปีขึ้นไป-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามน้อยกว่า 2 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม2 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม3 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม4 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม5 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม6 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม7 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม8 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม9 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม10 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม11 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม12 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม13 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม14 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม15 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม16 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม17 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม18 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม19 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปี-----
57010099 บ้านร่องห้า
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปีขึ้นไป-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด2475--99
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามน้อยกว่า 2 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม2 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม3 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม4 ปี6---6
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม5 ปี11---11
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม6 ปี75--12
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม7 ปี-17--17
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม8 ปี-6--6
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม9 ปี-13--13
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม10 ปี-15--15
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม11 ปี-9--9
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม12 ปี-10--10
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม13 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม14 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม15 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม16 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม17 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม18 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม19 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปี-----
57010100 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปีขึ้นไป-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1967--86
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามน้อยกว่า 2 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม2 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม3 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม4 ปี2---2
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม5 ปี12---12
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม6 ปี53--8
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม7 ปี-19--19
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม8 ปี-10--10
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม9 ปี-7--7
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม10 ปี-12--12
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม11 ปี-11--11
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม12 ปี-5--5
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม13 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม14 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม15 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม16 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม17 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม18 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม19 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปี-----
57010101 บ้านป่าบงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปีขึ้นไป-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามนักเรียนทั้งหมด1571--86
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางามน้อยกว่า 2 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม2 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม3 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม4 ปี1---1
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม5 ปี9---9
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม6 ปี55--10
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม7 ปี-5--5
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม8 ปี-14--14
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม9 ปี-9--9
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม10 ปี-20--20
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม11 ปี-8--8
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม12 ปี-10--10
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม13 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม14 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม15 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม16 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม17 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม18 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม19 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปี-----
57010102 บ้านหนองบัวผาบ่มเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนผางาม20 ปีขึ้นไป-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด39198--237
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ2 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ3 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ4 ปี10---10
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ5 ปี16---16
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ6 ปี1312--25
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ7 ปี-28--28
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ8 ปี-32--32
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ9 ปี-35--35
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ10 ปี-43--43
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ11 ปี-28--28
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ12 ปี-20--20
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ13 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ14 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ15 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ16 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ17 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ18 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ19 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปี-----
57010106 บ้านเมืองชุมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด3610432-172
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ2 ปี-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ3 ปี-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ4 ปี6---6
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ5 ปี16---16
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ6 ปี136--19
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ7 ปี116--17
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ8 ปี-25--25
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ9 ปี-16--16
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ10 ปี-14--14
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ11 ปี-12--12
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ12 ปี-154-19
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ13 ปี--11-11
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ14 ปี--12-12
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ15 ปี--4-4
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ16 ปี--1-1
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ17 ปี-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ18 ปี-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ19 ปี-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปี-----
57010107 เวียงแก้ววิทยาเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด1354--67
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ2 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ3 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ4 ปี1---1
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ5 ปี9---9
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ6 ปี32--5
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ7 ปี-8--8
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ8 ปี-5--5
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ9 ปี-12--12
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ10 ปี-10--10
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ11 ปี-8--8
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ12 ปี-8--8
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ13 ปี-1--1
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ14 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ15 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ16 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ17 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ18 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ19 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปี-----
57010108 บ้านศรีเวียงเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด-78--78
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ2 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ3 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ4 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ5 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ6 ปี-4--4
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ7 ปี-10--10
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ8 ปี-15--15
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ9 ปี-8--8
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ10 ปี-12--12
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ11 ปี-15--15
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ12 ปี-11--11
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ13 ปี-3--3
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ14 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ15 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ16 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ17 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ18 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ19 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปี-----
57010110 บ้านเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด36193--229
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ2 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ3 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ4 ปี2---2
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ5 ปี21---21
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ6 ปี1311--24
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ7 ปี-30--30
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ8 ปี-29--29
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ9 ปี-30--30
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ10 ปี-28--28
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ11 ปี-40--40
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ12 ปี-22--22
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ13 ปี-3--3
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ14 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ15 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ16 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ17 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ18 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ19 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปี-----
57010111 อนุบาลเวียงชัยเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือนักเรียนทั้งหมด117030-111
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือน้อยกว่า 2 ปี-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ2 ปี-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ3 ปี1---1
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ4 ปี4---4
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ5 ปี3---3
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ6 ปี33--6
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ7 ปี-7--7
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ8 ปี-15--15
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ9 ปี-12--12
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ10 ปี-10--10
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ11 ปี-13--13
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ12 ปี-82-10
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ13 ปี-110-11
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ14 ปี-110-11
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ15 ปี--7-7
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ16 ปี--1-1
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ17 ปี-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ18 ปี-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ19 ปี-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปี-----
57010116 บ้านเวียงเดิมเวียงชัยกลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ20 ปีขึ้นไป-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด32171--203
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี2---2
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี17---17
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี138--21
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี-22--22
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-19--19
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-30--30
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-30--30
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-33--33
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-24--24
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี-3--3
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี-1--1
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี-1--1
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010118 อนุบาลดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด6318589-337
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี5---5
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี17---17
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี21---21
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี185--23
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี215--17
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-30--30
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-25--25
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-36--36
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-33--33
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-266-32
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี-922-31
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี-220-22
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี-225-27
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี-16-7
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี-16-7
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี--4-4
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010119 บ้านปงเคียนเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด4679--125
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี8---8
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี20---20
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี13---13
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี53--8
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี-6--6
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-19--19
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-15--15
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-17--17
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-12--12
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-7--7
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010120 บ้านร่องหวายเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1356--69
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี2---2
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี3---3
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี5---5
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี31--4
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี-8--8
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-11--11
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-8--8
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-8--8
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-12--12
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-7--7
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี-1--1
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010122 บ้านโป่งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด2042--62
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี2---2
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี5---5
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี7---7
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี6---6
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี-8--8
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-11--11
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-6--6
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-8--8
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-7--7
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-2--2
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010123 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด1555--70
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี1---1
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี2---2
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี9---9
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี22--4
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี110--11
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-13--13
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-1--1
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-8--8
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-15--15
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-6--6
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010125 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)เวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด15321--336
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี4---4
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี118--19
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี-57--57
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-59--59
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-54--54
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-63--63
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-43--43
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-37--37
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010126 อนุบาลเวียงเชียงรุ้งเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันนักเรียนทั้งหมด117633-120
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวันน้อยกว่า 2 ปี-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน2 ปี-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน3 ปี-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน4 ปี-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน5 ปี4---4
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน6 ปี74--11
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน7 ปี-18--18
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน8 ปี-12--12
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน9 ปี-10--10
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน10 ปี-8--8
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน11 ปี-16--16
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน12 ปี-83-11
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน13 ปี--9-9
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน14 ปี--11-11
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน15 ปี--7-7
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน16 ปี--2-2
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน17 ปี--1-1
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน18 ปี-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน19 ปี-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปี-----
57010127 เวียงเชียงรุ้งวิทยาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน20 ปีขึ้นไป-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด116227-100
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง2 ปี-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง3 ปี1---1
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง4 ปี3---3
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง5 ปี4---4
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง6 ปี31--4
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง7 ปี-10--10
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง8 ปี-6--6
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง9 ปี-11--11
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง10 ปี-9--9
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง11 ปี-11--11
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง12 ปี-131-14
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง13 ปี-16-7
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง14 ปี--12-12
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง15 ปี--8-8
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง16 ปี-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง17 ปี-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง18 ปี-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง19 ปี-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปี-----
57010128 บ้านป่าซางเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปีขึ้นไป-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-9154-145
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง2 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง3 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง4 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง5 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง6 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง7 ปี-16--16
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง8 ปี-12--12
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง9 ปี-10--10
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง10 ปี-17--17
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง11 ปี-14--14
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง12 ปี-22--22
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง13 ปี--25-25
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง14 ปี--19-19
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง15 ปี--9-9
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง16 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง17 ปี--1-1
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง18 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง19 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปี-----
57010129 บ้านห้วยหมากเอียกเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปีขึ้นไป-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด550--55
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง2 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง3 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง4 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง5 ปี5---5
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง6 ปี-6--6
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง7 ปี-7--7
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง8 ปี-4--4
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง9 ปี-11--11
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง10 ปี-6--6
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง11 ปี-9--9
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง12 ปี-7--7
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง13 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง14 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง15 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง16 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง17 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง18 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง19 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปี-----
57010130 บ้านห้วยห้างป่าสาเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปีขึ้นไป-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด-77--77
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง2 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง3 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง4 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง5 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง6 ปี-1--1
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง7 ปี-16--16
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง8 ปี-10--10
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง9 ปี-8--8
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง10 ปี-17--17
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง11 ปี-15--15
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง12 ปี-10--10
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง13 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง14 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง15 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง16 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง17 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง18 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง19 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปี-----
57010131 บ้านห้วยขี้เหล็กเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปีขึ้นไป-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางนักเรียนทั้งหมด2799--126
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง2 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง3 ปี4---4
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง4 ปี6---6
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง5 ปี9---9
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง6 ปี8---8
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง7 ปี-18--18
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง8 ปี-16--16
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง9 ปี-15--15
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง10 ปี-22--22
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง11 ปี-16--16
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง12 ปี-12--12
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง13 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง14 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง15 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง16 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง17 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง18 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง19 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปี-----
57010132 บ้านป่าซางเหนือเวียงเชียงรุ้งกลุ่มโรงเรียนป่าซาง20 ปีขึ้นไป-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูนักเรียนทั้งหมด29746-109
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภูน้อยกว่า 2 ปี-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู2 ปี-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู3 ปี-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู4 ปี2---2
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู5 ปี8---8
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู6 ปี15---15
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู7 ปี411--15
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู8 ปี-17--17
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู9 ปี-5--5
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู10 ปี-10--10
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู11 ปี-8--8
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู12 ปี-7--7
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู13 ปี-5--5
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู14 ปี-42-6
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู15 ปี-3--3
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู16 ปี-21-3
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู17 ปี-12-3
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู18 ปี--1-1
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู19 ปี-----
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปี-1--1
57010133 บ้านกกน้อยวิทยาเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู20 ปีขึ้นไป-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด21---21
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี2---2
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี7---7
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี9---9
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี3---3
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010135 บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางนักเรียนทั้งหมด619--25
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮางน้อยกว่า 2 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง2 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง3 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง4 ปี1---1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง5 ปี3---3
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง6 ปี23--5
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง7 ปี-4--4
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง8 ปี-3--3
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง9 ปี-3--3
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง10 ปี-4--4
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง11 ปี-1--1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง12 ปี-1--1
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง13 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง14 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง15 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง16 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง17 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง18 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง19 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปี-----
57010136 ผาขวางวิทยาสาขาบ้านแคววัวดำเมืองเชียงรายกลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง20 ปีขึ้นไป-----


ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Version.