วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย003,5013,605 1043,605
ระดับประถมศึกษา0014,59214,798 20614,893 95
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น001,5771,659 821,555 -104
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0000 820
รวม0019,67020,062 39220,053 -9
ห้องเรียน001,1251,151 261,139 -12