สพป.ชร.1.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1191185376
10%
3212:1
อนุบาล 28077401,547
43%
10914:1
อนุบาล 38788041,682
47%
11415:1
ระดับปฐมวัย1,8761,7293,605
18%
25514:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,4111,2532,664
18%
14019:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,2701,1692,439
16%
13418:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,2331,1112,344
16%
13018:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,3011,1882,489
17%
13319:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2641,2512,515
17%
13219:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2391,2032,442
16%
12819:1
ระดับประถมศึกษา7,7187,17514,893
74%
79719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1319206525
34%
2719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2318247565
36%
3118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3250215465
30%
2916:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8876681,555
8%
8718:1
รวมทั้งสิ้น10,4819,57220,053
100%
1,13918:1