สพป.ชร.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1112
1%
12:1
อนุบาล 2362864
47%
513:1
อนุบาล 3323769
51%
514:1
ระดับปฐมวัย6966135
15%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 15850108
15%
618:1
ประถมศึกษาปีที่ 25851109
16%
618:1
ประถมศึกษาปีที่ 36559124
18%
621:1
ประถมศึกษาปีที่ 46359122
18%
717:1
ประถมศึกษาปีที่ 55855113
16%
619:1
ประถมศึกษาปีที่ 65566121
17%
620:1
ระดับประถมศึกษา357340697
78%
3719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 118422
35%
211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131023
37%
212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39817
27%
29:1
มัธยมศีกษาตอนต้น402262
7%
610:1
รวมทั้งสิ้น466428894
100%
5417:1