สพป.ชร.1.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1177195372
10%
3411:1
อนุบาล 27617571,518
42%
10914:1
อนุบาล 38848081,692
47%
11115:1
ระดับปฐมวัย1,8221,7603,582
17%
25414:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,5491,3522,901
19%
14720:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3771,2272,604
17%
13619:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,2851,1712,456
16%
13418:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,2451,1102,355
15%
13018:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2891,2012,490
16%
13319:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,2691,2522,521
16%
13019:1
ระดับประถมศึกษา8,0147,31315,327
75%
81019:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1302277579
36%
2821:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2292207499
31%
2718:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3292233525
33%
3018:1
มัธยมศีกษาตอนต้น8867171,603
8%
8519:1
รวมทั้งสิ้น10,7229,79020,512
100%
1,14918:1