สพป.ชร.1. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1272047
24%
412:1
อนุบาล 2303262
32%
512:1
อนุบาล 3463985
44%
614:1
ระดับปฐมวัย10391194
24%
1513:1
ประถมศึกษาปีที่ 16250112
18%
619:1
ประถมศึกษาปีที่ 2386199
16%
617:1
ประถมศึกษาปีที่ 36649115
18%
619:1
ประถมศึกษาปีที่ 4523991
14%
615:1
ประถมศึกษาปีที่ 55259111
18%
619:1
ประถมศึกษาปีที่ 65547102
16%
617:1
ระดับประถมศึกษา325305630
76%
3618:1
รวมทั้งสิ้น428396824
100%
5116:1