ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

103

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

50

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

33

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

97

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

101

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

25

ตาราง

1,149

ห้องเรียน
7
ตาราง

20,512

นักเรียน
419
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,582

-1
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

15,327

413
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,603

7
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ72 /70%
ปฐมวัย - ม.ต้น24 /23%
ประถมฯ4 /4%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 50 /49%
ขนาดกลาง 49 /48%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 50 /49%
ขนาดที่ 2 25 /24%
ขนาดที่ 3 15 /15%
ขนาดที่ 4 9 /9%
ขนาดที่ 5 2 /2%
ขนาดที่ 6 2 /2%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
103 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองเชียงราย

73 โรงเรียน

ตาราง
เวียงชัย

17 โรงเรียน

ตาราง
เวียงเชียงรุ้ง

13 โรงเรียน

ตาราง

16 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอยลาน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนผางาม

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนป่าซาง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนางแล

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนท่าสุด

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก

9 โรงเรียน

ตาราง
ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Version.