ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

103

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

53

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

32

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

97

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

101

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

26

ตาราง

1,139

ห้องเรียน
-12
ตาราง

20,053

นักเรียน
-9
ตาราง
นร.ปฐมวัย

3,605

ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,893

95
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,555

-104
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 543

ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ71 /69%
ปฐมวัย - ม.ต้น25 /24%
ประถมฯ4 /4%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 53 /51%
ขนาดกลาง 46 /45%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 53 /51%
ขนาดที่ 2 23 /22%
ขนาดที่ 3 14 /14%
ขนาดที่ 4 9 /9%
ขนาดที่ 5 2 /2%
ขนาดที่ 6 2 /2%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565
นร.จบการศึกษา ม.3
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 0 /0%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 140 /30%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 6 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 0 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 192 /42%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 35 /8%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 67 /15%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 0 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 4 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 11 /2%
บวชในศาสนา 0 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 3 /1%
อื่นๆ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
103 โรงเรียน

3 อำเภอ
เมืองเชียงราย

73 โรงเรียน

ตาราง
เวียงชัย

17 โรงเรียน

ตาราง
เวียงเชียงรุ้ง

13 โรงเรียน

ตาราง

16 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอยลาน

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนห้วยชมภู

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเวียงชัย-เวียงเหนือ

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดอนศิลา

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนผางาม

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนทุ่งก่อดงมหาวัน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนป่าซาง

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองใต้

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนางแล

5 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนท่าสุด

3 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนแม่ยาวดอยฮาง

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนห้วยสัก

9 โรงเรียน

ตาราง
ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Version.